Удосконалення застосування "Ентеронорміну" та "Біоконтакту плюс" для профілактики ентеробактеріозів бджіл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2021. У дисертації подано результати епізоотологічного моніторингу за період 2008–2018 рр., визначено особливості нозологічного профілю заразних хвороб бджіл в умовах північно-західної України. Вперше виділено нові збудники ентеробактеріозів бджіл – E. aerogenes та K. рneumoniae, вивчено їх біологічні властивості та антагонізм щодо препаратів «Біоконтакт плюс» та «Ентеронормін». Вивчено токсикологію ветеринарного препарату «Біоконтакт плюс», визначено його оптимальні концентрації, проаналізовано вплив на тривалість життя бджіл, нарощування розплоду та цитологічні показники гемолімфи бджіл. Запропоновано схему раціональної стимуляції бджолиних сімей препаратом «Біоконтакт плюс» через згодовування препарату з 50 % цукровим сиропом, або розпиленням апаратом «Росинка». За отриманими результатами теоретично й експериментально обґрунтовано методи раціональної стимуляції бджолосімей із використанням препарату «Біоконтакт плюс» для профілактики ентеробактріозів медоносних бджіл. Вивчено показники гемолімфи бджіл за застосування «Біоконтакту плюс» та «Ентеронорміну». Установлено оптимальні схеми застосування препаратів під час виникнення ентеробактеріозів бджіл. Обґрунтовано метод дезінфекції препаратом «Біоконтакт плюс» стільників та вуликів під час виникнення ентеробактеріозів бджіл

Опис

Thesis for a candidate degree in veterinary sciences, specialty 16.00.03 Veterinary Microbiology, Epizootology, Infectious Diseases and Immunology. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. The dissertation presents the results of epizootological monitoring during the period of 2008–2018 determining the features of the nosological profile of infectious diseases affecting bee breeding in the conditions of the Northwest of Ukraine. For the first time, new pathogens, bee enterobacteriosis, have been identified and their biological properties and antagonism have been studied with respect to «Biocontact Plus» and «Enteronormin». The toxicology of the drug «Biocontact plus» has been analysed, and its optimal concentrations , the effect on the life expectancy, growth of the breeding and cytological indicators of hemolymph of bees have been determined. The scheme of rational stimulation with the preparation «Biocontact plus» is proposed by feeding the preparation with 50 % sugar syrup, as well as/or spraying. The obtained results theoretically and experimentally substantiated the methods of rational stimulation of bees with the use of the preparation «Biocontact plus» for the prevention of enterobacteriosis of honey bees. The indicators of bee hemolymph were analysed while using «Biocontact Plus» and «Enteronormin». The optimal schemes of application of drugs for the occurrence of bee enterobacteriosis have been established. Based on the results obtained, the method of disinfection with the preparation «Biocontact plus» was substantiated theoretically and experimentally with relation to the occurrence of enterobacteriosis

Ключові слова

медоносні бджоли, хвороби розплоду, профілактика заразних хвороб бджіл, «Біоконтакт плюс», гемолімфа, дезінфекція, ентеробактеріози

Бібліографічний опис

Удосконалення застосування "Ентеронорміну" та "Біоконтакту плюс" для профілактики ентеробактеріозів бджіл: автор. дис. . кандидата ветеринарних наук: 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" (ветеринарні науки) / С.Ф. Тушак ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 24 с

Зібрання