Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. У дисертаційній роботі автором уточнено зміст понять «стратегія» та «маркетингова стратегія». Проведено класифікацію маркетингових стратегій зростання на основі позицій провідних вітчизняних та іноземних науковців. У межах дослідження уточнено класифікацію чинників економічного зростання. Автором проаналізовано основні методи та етапи формування маркетингових стратегій зростання та запропоновано методику вибору таких стратегій для агроформувань. Проаналізовано основні економічні показники діяльності агроформувань та кількісні тенденції їх змін по Україні та Хмельницькій області зокрема, що характеризують процеси зростання. Здійснено аналіз основних маркетингових показників діяльності досліджуваних аграрних формувань у межах комплексу маркетингу, розраховано їх ринкові частки в динаміці та проведено комплексну оцінку маркетингових стратегій. На основі кореляційно-регресійного моделювання виявлено найбільш значущі чинники зростання аграрних формувань Хмельницької області. Розроблено методику формування маркетингової стратегії зростання для аграрних формувань на основі матричних методів. Надано рекомендації щодо обґрунтування вибору маркетингової стратегії для розвитку конкретних аграрних формувань Хмельницької області. Розроблено систему механізмів реалізації маркетингових стратегій зростання аграрних формувань, що дозволить значною мірою оптимізувати виробничо-збутову діяльність господарств, домогтися високих темпів економічного зростання на найближчу перспективу

Опис

Thesis for the degree of Candidate of Economic science in specialty 08.00.04 «Economics and Management by Enterprises (According Types of Economic Activity)». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation the author specifies the content of «strategy» and «marketing strategy» concepts. Classification of marketing strategies for growth based on the views of leading domestic and foreign scientists was conducted. Within the study, classification of factors of economic growth has been clarified. The author has analyzed the basic methods and stages of formation of marketing strategies for growth and has proposed a method for selecting such strategies for agrarian formations. The basic economic indicators of activity of agrarian formations and quantitative tendencies of their changes in Ukraine and Khmelnitsky region in particular, which characterize growth processes, were analyzed. The basic marketing indicators of activity of the considered agrarian formations within the complex of marketing were analyzed, their market shares in dynamics were calculated, and a comprehensive assessment of marketing strategies was carried out. On the basis of correlation-regression modeling, the most significant factors of growth of agrarian formations in Khmelnitsky region were discovered. The method of formation of marketing growth strategy for agrarian formations on the basis of matrix methods has been developed. The recommendations on justification of the choice of a marketing strategy for development of specific agrarian formations of Khmelnitsky region are provided. A system of mechanisms for implementing marketing strategies for growth of agrarian formations was developed, which allows for significant optimization of production and marketing activities on farms, achievement of high rates of economic growth in the nearest future.

Ключові слова

маркетингова стратегія, чинники зростання, маркетингові стратегії зростання, аграрне формування, економічне зростання

Бібліографічний опис

Маркетингові стратегії зростання аграрних формувань: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / К.С. Завальнюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с.

Зібрання