Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Київ, 2018. У дисертаційній роботі проведено аналіз сучасного стану системи оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні та методичних підходів до економічної оцінки сільськогосподарських угідь. Запропоновано економіко-статистичну модель факторного аналізу впливу природних властивостей землі та витрат на виробництво на чистий дохід та диференціальну земельну ренту при веденні сільськогосподарського виробництва. Удосконалено та обґрунтовано методичні засади проведення економічної оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, які, на відміну від існуючих, базуються на використанні актуальних статистичних даних щодо цін реалізації продукції, витрат на виробництво, рентабельності економічної діяльності, депозитних ставок та ставок страхування урожаю сільсько-господарських культур

Опис

The thesis for a Candidate Degree of Economic Sciences, specialty 08.00.06 «Economics of Nature Use and Environmental Protection». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation conducted the analysis of the current state of the agricultural land valuation system in Ukraine and methodical approaches to the economic evaluation of agricultural land. Suggested the economic-statistical model of factor analysis considering the influence of natural properties of land and production costs on net income and differential land rent in agricultural production. The methodical principles of economic evaluation of agricultural land in Ukraine are improved and substantiated, which, unlike existing ones, are based on the use of actual statistical data on sales prices, production costs, profitability of economic activity, deposit rates and insurance rates for agricultural crops

Ключові слова

землі сільськогосподарського призначення, економічна оцінка, фактори виробництва, теорія граничної корисності, диференціальний рентний дохід, ставка капіталізації

Бібліографічний опис

Економічна оцінка земель сільськогосподарського призначення в ринкових умовах: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Б.О. Аврамчук ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 18 с.

Зібрання