Профорієнтаційна робота у системі підготовки молоді до професійної сільськогосподарської діяльності у середніх навчальних закладах Великої Британії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань організації і проведення профорієнтаційної роботи в системі підготовки молоді до професійної сільськогосподарської діяльності у середніх навчальних закладах Великої Британії. У результаті проведеного дослідження визначено особливості структури, змісту, методів і форм профорієнтаційної роботи в системі підготовки молоді до професійної сільськогосподарської діяльності у середніх навчальних закладах Великої Британії; встановлено принципи її організації й проведення. Установлено поетапність організації й проведення профорієнтаційної роботи щодо орієнтації на сільськогосподарські професії у середніх навчальних закладах Великої Британії, що передбачає такі етапи: ознайомлювально-початковий (молодші класи); ознайомлювально-практичний (середні класи); практично-завершальний (старші класи). На основі порівняльного аналізу профорієнтаційної роботи в середніх навчальних закладах Великої Британії й України виявлено її спільні (елементи профільної підготовки, інформаційне забезпечення профорієнтації) й відмінні (наявність профрадників у Великій Британії та їхня відсутність в Україні, діагностування індивідуальних нахилів і здібностей учнів за спеціальними методиками у Великій Британії, вивчення британськими школярами вибіркових дисциплін практичного спрямування і щотижнева робота на підприємствах) риси. Обґрунтовано доцільність використання досвіду британських середніх навчальних закладів у процесі профорієнтаційної роботи щодо орієнтації молоді на професійну сільськогосподарську діяльність у школах України й розроблено пропозиції щодо організації профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх середніх школах України з урахуванням британського досвіду

Опис

Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2015. The thesis is devoted to research the questions of organization and conduct career guidance in the system of preparing youth for professional agricultural activities in secondary schools in Great Britain. Dissertation research is dedicated to define peculiarities of the structure, content, methods and forms of career guidance in preparing youth for professional agricultural activities in secondary schools of Great Britain; established principles of its organization and conduct. Staged organization of career guidance and orientation on the agricultural profession in secondary schools in the UK, involves the following steps: study-initial (junior grade); study and practice (middle class); final-practical (senior classes) are established. In the result of comparative analysis of career guidance in secondary schools of Great Britain and Ukraine, its general (elements of profile preparation, information technologies in career guidance) and different (presence of career advisers in the UK and their absence in Ukraine, diagnostic of individual aptitudes and abilities of students for special techniques in UK, study by British students election subjects of practical guidance and weekly work in enterprises) features were detected. The expediency of using the experience of British secondary schools in the process of career guidance to orient youth to professional agricultural activity in Ukrainian schools was grounded. The proposition for the organization of career guidance in secondary schools of Ukraine with the British experience was worked out

Ключові слова

профорієнтація, середній навчальний заклад, сільськогосподарська діяльність, професія, методи, форми, профрадник

Бібліографічний опис

Профорієнтаційна робота у системі підготовки молоді до професійної сільськогосподарської діяльності у середніх навчальних закладах Великої Британії: автореф. дис. на здобуття наук. сткпеня кандидата педагог. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / О. Г. Пономаренко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання