Постпірогенне відновлення соснових лісів Поліського природного заповідника

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційну роботу присвячено вивченню постпірогенного відновлення соснових лісів Поліського природного заповідника, в тому числі деревостану, живого надґрунтового покриву, природного поновлення та лісових горючих матеріалів. У дисертаційній роботі вперше здійснено аналіз горимості лісів регіону дослідження; визначено постпірогенне відновлення деревостану, живого надґрунтового покриву і природного поновлення у соснових лісах Поліського природного заповідника після низових пожеж різної інтенсивності; проведено оцінювання впливу особливо великої лісової пожежі на накопичення та фракційний склад лісових горючих матеріалів; створено нормативи для прогнозу відпаду дерев у насадженнях сосни звичайної після низових пожеж різної інтенсивності

Опис

Thesis for awarding scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.03 – silvics and silviculture. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis deals with the features postfire recovery Pine forests of Polissya Nature Reserve, including the stand, vegetation, natural regeneration and forest fuels. In the thesis are analyzed features forest fire history in the region of investigation; the stand features after fire recovery and vegetation in pine forests of Polissya Nature Reserve after graund fires of varying intensity; investigated after fire dynamics of natural regeneration of pine on graund fire; a standards for the prediction of apostasy trees in pine plantations after graund fires of varying intensity; an impact assessment is especially great fire in storage and fractional composition of forest combustible materials

Ключові слова

особливо велика лісова пожежа, деревостан, природне поновлення, живий надґрунтовий покрив, лісові горючі матеріали, горимість, інтенсивність пожежі, категорія стану, дефоліація крони, життєздатність, трапляння, константність, домінування, синфітоіндикація

Бібліографічний опис

Постпірогенне відновлення соснових лісів Поліського природного заповідника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.03 - лісознавство і лісівництво / В. В. Гуменюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 24 с

Зібрання