Біоморфологія кісток колінного суглоба та м'язів, що діють на нього, у деяких видів птахів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі, за допомогою остеологічних, остеометричних та рентгенологічних досліджень скелетних компонентів колінного суглоба наведено дані, щодо особливостей форми та довжини стегнової кістки, тібіотарсуса, малогомілкової кістки та надколінка 82-х видів птахів, які відносяться до 20-ти рядів. Встановлено особливості ширини та довжини дистального епіфіза стегнової кістки, його латерального та медіального виростків, надвиростків, міжвиросткової і надколінкової борозни, малогомілкового блока та підколінної ямки. Встановлено особливості довжини та ширини проксимального епіфіза тібіотарсуса, міжвидові відмінності надколінкового, краніального та латерального кнеміальних гребенів, ретропателярної ямки, вирізки тібіотарсуса, медіальної та латеральної суглобових поверхонь проксимального його епіфіза. Встановлено наявність чи відсутність надколінка у птахів, а також встановлено особливості його форми. Визначено міжвидові особливості довжини малогомілкової кістки, форми, ширини та довжини її голівки. Встановлено співвідношення компактної речовини діафізів кісток колінного суглоба, а також закономірності розташування губчастої речовин в епіфізах тібіотарсуса, стегнової та малогомілкової кісток. За допомогою анатомічного препарування визначено міжвидові відмінності точок фіксації, ступені розвитку та диференціації м’язів, що діють на колінний суглоб, а саме: клубово-малогомілковий, латеральний та медіальний згиначі гомілки, лобково-сідничо-стегновий, зовнішній та внутрішній стегново-великогомілкові, краніальний клубово-великогомілковий, латеральний клубово-великогомілковий, середній стегново-великогомілковий та огинаючий м’яз

Опис

Dissertation for obtaining the academic degree of candidate of veterinary sciences, speciality 16.00.02 – pathology, oncology and morphology of animals. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation represents the data concerning characteristics of shape and length of femur, tibiotarsus, fibula and patella of 86 species of birds that belong to the 20 orders. It is based on the osteological, osteometric and X-ray investigations of the skeletal components of the knee joint. The peculiarities of the width and length of the distal femoral epiphysis, its lateral and medial condyles, supracondylaris, sulcus intercondylaris and sulcus patellaris, trochlea fibularis and fossa poplitea were established. The peculiarities of the length and width of the proximal epiphysis of tibiatarsus, differences in crista patellaris, crista cnemialis lateralis and cranialis, fossa retropatellaris, incissura tibiotarsus, medial and lateral articular surfaces of its proximal epiphysis were determined among the species. The presence or absence of patella in birds, and the peculiarities of its form were detected. The features of the length of fibula, the shape, width and length of its head among the species were determined. The ratio of the compact substance of bone's diaphysis of the knee joint and patterns of location of sponge substance in epiphysis of tibiotarsus, femur and fibula bones were found. Interspecific differences of points of fixation, stages of development and differentiation of muscles that act on the knee joint, including m. iliofibularis, m. flexor cruris lateralis and medialis, m. pubo-ischio-femoralis, m. externus and m. internus femoro-tibialis, m. iliotibialis cranialis, m. iliotibialis lateralis, m. intermedius femoro-tibialis and m. anbiens were detected by usage of anatomical dissection.

Ключові слова

колінний суглоб, птахи, стегнова кістка, тібіотарсус, малогомілкова кістка, надколінок, м’язи колінного суглоба

Бібліографічний опис

Біоморфологія кісток колінного суглоба та м'язів, що діють на нього, у деяких видів птахів автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / В. П. Нікітов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 26 с.

Зібрання