Термічне модифікування деревини граба

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної задачі розширення напрямів використання деревини граба з оновленими основними фізико-механічними властивостями за рахунок її оброблення під впливом дії високої температури без доступу кисню. Розроблено методику прогнозування кольору термомодифікованої деревини граба. Визначено режимні параметри модифікування деревини граба, які дають змогу отримати матеріал із заданими властивостями, необхідними для певного виробу залежно від сфери використання, що прийнято до впровадження на двох підприємствах галузі. Отримано залежності зміни фізико-механічних властивостей деревини граба від температури і тривалості оброблення у вигляді регресійних рівнянь і встановлено зв’язок між деструкцією анатомічних елементів деревини та режимами термомодифікування. Визначено сферу використання виробів, виготовлених із термомодифікованої деревини граба різними режимами залежно від вимог до них і умов середовища експлуатації. Встановлено економічну ефективність від використання терасної дошки, виготовленої з термічно модифікованої деревини граба, яка обумовлена тривалішим терміном експлуатації та мінімальними додатковими витратами на підтримання її в робочому стані, становить 795 грн/м2, порівняно з традиційною модриною, 482 грн/м2 – з новим екологічно чистим деревним матеріалом Аccoya

Опис

The thesis for Candidate Degree of Technical Sciences with the specialty 05.23.06 – wood technology, furniture and wooden goods production. – The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to solution of actual scientific and practical problem of expanding uses of hornbeam wood with updated basic physical and mechanical properties due to its treatment under the influence of high temperatures without oxygen. Developed the methods of forecasting colour of thermomodified hornbeam wood. Determined regime parameters of modification of hornbeam wood to optimize the process, depending on the scope of products made from it. Received the resulting changes depending on the physical and mechanical properties of hornbeam wood from temperature and duration of treatment in the form of regression equations and defined the connection between the destruction of the anatomical elements of wood and modes of thermomodification. Defined the scope using of products made from heat treated hornbeam wood in different modes depending on the requirements of their environmental conditions and exploitation. Established the cost-effectiveness of using slip decking made of thermally modified wood of hornbeam, which is due to longer service life and minimal additional costs to maintain it in working order is 795 UAH/m2 compared with traditional larch, 482 UAH/m2 – the new environmentally pure wood material Accoya

Ключові слова

термічне оброблення, деревина граба, деструкція деревини, режими обробки, колір, фізико-механічні властивості, сфера застосування

Бібліографічний опис

Термічне модифікування деревини граба : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.23.06 - технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / О. Ю. Горбачова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання