Пріоритети стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) – Національний університет біоресурсів і природо- користування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено рекомендації щодо формування системи пріоритетів стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Уточнено сутність ключових категорій за темою дослідження, а саме: «пріоритет стратегічного розвитку» та «система пріоритетів стратегічного розвитку». Оцінено стан і тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті реалізації пріоритетів стратегічного розвитку. Розроблено організаційно- економічні заходи забезпечення реалізації пріоритетів стратегічного розвитку. Обґрунтовано концептуальні засади формування пріоритетів стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств, що включають: передумови, принципи та фактори. Сформовано методичні підходи щодо формування та результативну систему управління пріоритетами стратегічного розвитку. Обґрунтовано доцільність впровадження рекомендованих пріоритетів стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Запропоновано заходи державної підтримки реалізації пріоритетів стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті глобалізації аграрної економіки.

Опис

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.04 – economics and management (economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation contains theoretical and methodological principles and recommendations for the formation of a priorities system of strategic development for agricultural enterprises. The essence of the key categories such as “priorities for strategic development” and “system of strategic development priorities” is refined in research. The state and trends of agricultural enterprises in the context of priorities of strategic development are evaluated. The measures to ensure the implementation of strategic development priorities are elaborated. Substantiated the conceptual basis of forming strategic priorities of agricultural enterprises, which includes preconditions, principles and factors. Methodological approaches for effective management system of strategic development priorities are formed. Efficiency of implementation of recommended priorities for agricultural enterprises is proved. Organizational and economic measures for implementation the strategic development priorities of agricultural enterprises are grounded. Substantiated proposals for state support for implementation the strategic development priorities of agricultural enterprises.

Ключові слова

сільськогосподарське підприємство, стратегічний розвиток, пріоритети стратегічного розвитку, фактори стратегічного розвитку, системний підхід, глобалізація економіки, сталий розвиток

Бібліографічний опис

Пріоритети стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. С. Гудзинська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с.

Зібрання