Науково-практичне обґрунтування застосування мікробіологічної методики визначення залишків антибіотиків у продуктах птахівництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2021. У дисертації теоретично й експериментально обґрунтовано застосування мікробіологічної методики визначення залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва. Уперше в Україні розроблено скринінгові мікробіологічні методи визначення залишкового вмісту антибіотиків групи: тетрациклінів, β-лактамів, макролідів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів у продуктах птахівництва. Встановлена чутливість розроблених мікробіологічних методів для визначення залишкового вмісту антибіотиків 6 груп для м'яса птиці, жиру, печінки, нирок, яєць, яка відповідає ½ встановлених національним законодавством МДР, що повністю задовольняє вимоги, які встановлюються до скринінгових методів. Специфічність та точність розроблених методів складала 98 %. Підтверджено 100 % ефективність розроблених мікробіологічних методик визначення залишків антибіотиків групи: тетрациклінів, β-лактамів, макролідів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів через порівняння з референтним методом РХ-МС/МС. Практична цінність роботи полягає у впроваджені в лабораторну практику методичних рекомендацій щодо визначення залишкового вмісту антибіотиків у продуктах птахівництва, що дасть можливість збільшити перелік антибіотиків, залишковий уміст яких може бути визначений, розширити мережу лабораторій, здатних проводити ці дослідження, скоротити час проведення досліджень дослідження та кількість розхідних матеріалів, які використовуються в роботі

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of veterinary sciences on a specialty 16.00.09. «Veterinary and sanitary examination». National university of bioresources and nature management of Ukraine.Kiev.2021. The dissertation theoretically and experimentally substantiates the use of microbiological methods for determining the residual content of antibiotics in poultry products. For the first time in Ukraine, screening microbiological methods for determining the residual content of antibiotics of the group: tetracyclines, β-lactams, macrolides, aminoglycosides, quinolones, bacitracins in poultry products have been developed. The sensitivity of the developed microbiological methods for determining the residual content of antibiotics of 6 groups for poultry meat, fat, liver, kidneys, eggs, which meets ½ established by national legislation MDR, which fully satisfies the requirements for screening methods. The specificity and accuracy of the developed methods was 98%. The 100% efficiency of the developed microbiological methods for determination of residues of antibiotics of the group: tetracyclines, β-lactams, macrolides, aminoglycosides, quinolones, bacitracins was confirmed by comparison with the reference method LC-MS / MS. The practical value of the work lies in the introduction into laboratory practice of guidelines for determining the residual content of antibiotics in poultry products, which allowed to expand the list of antibiotics, the residual content of which can be determined, expand the network of laboratories capable of conducting these studies. consumables used in the work

Ключові слова

залишковий вміст антибіотиків, групи тетрациклінів, β-лактамів та макролідів, аміноглікозидів, хінолонів, бацитрацинів, продукти птахівництва, тест-культура Micrococcus luteus (flavus) ATCC 10240, тест-культура Bacillus cereus АТСС 11778, тест-культура Kocuria rhizophila АТСС 9341, тест-культура Bacillus subtilis АТСС 6633, тест-культура Yersinia ruckeri NCIM 13282 (ATCC 29473)

Бібліографічний опис

Науково-практичне обґрунтування застосування мікробіологічної методики визначення залишків антибіотиків у продуктах птахівництва: автор. дис. . кандидата ветеринарних наук: 16.00.09 "Ветеринарно-санітарна експертиза" (ветеринарні науки) / І.М. Азиркіна ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - Київ, 2021. - 25 с

Зібрання