Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в нестабільному ринковому середовищі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. У дисертаційному дослідженні проведено узагальнення теоретичних положень оптимізації виробництва. Поглиблено визначення поняття «оптимізація виробництва» та відображено взаємозв’язок приватних інтересів бізнесу з соціальними та екологічними інтересами суспільства при організації виробництва. Запропоновано методичний підхід розрахунку економічної, соціальної та екологічної ефективності сільськогосподарського виробництва і оцінки його оптимізації. Розраховано досягнутий рівень економічної ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств з урахуванням соціальних та екологічних показників за досліджуваний період. Розроблено класифікацію трансформаційних змін аграрної економіки України та визначено їх вплив на функціонування сільськогосподарських підприємств. Визначено сильні й слабкі сторони, а також можливості та загрози для типових сільсько-господарських підприємств Черкаської області. Розроблено оптимізаційні моделі виробництва тестових сільсько-господарських підприємств, які дадуть можливість підвищити економічні, соціальні та екологічні показники. Запропоновано методичний підхід оцінки оптимізаційної моделі, за допомогою якого визначено інтегральний показник сукупної ефективності на перспективу.

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of economic Sciences on the specialty 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by the types of economic activity)». – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In dissertation research theoretical issues of production optimization generalized, in particular, «production optimization» concept definition deepened and the relationship of private business interests with social and ecological interests of society during production organization shown. Methodical approach of economic, social and ecological agricultural production efficiency calculation and its optimization assessment proposed. Economic efficiency achieved level of agricultural enterprises production calculated with taking under account social and ecological indicators for analyzed period. Transformational changes classification of Ukraine agrarian economy has developed and the changes impact on agricultural enterprises functioning has determined. Strengths and weaknesses as well as opportunities and threats for typical Cherkassy region agricultural enterprises defined. Production optimization models of test agricultural enterprises developed which will enable economic, social and environmental indicators increase. Methodical approach of optimization model evaluation proposed which helps to define total efficiency integral index

Ключові слова

сільськогосподарське підприємство, кон’юнктура ринку, виробнича функція, ефективність виробництва, оптимізаційна модель, інтегральний показник

Бібліографічний опис

Оптимізація виробництва сільськогосподарських підприємств в нестабільному ринковому середовищі: автореф. дис. ... кандидата економічних наук: 08.00.04" Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / С.І. Ус ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання