Роль типів вищої нервової діяльності в регуляції ліпідного обміну у свиней

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційну роботу присвячено вивченню ступеня та характеру впливу типологічних особливостей нервової системи на обмін ліпідів у організмі свиней різних вікових груп. Вперше встановлено тісний взаємозв’язок між обміном ліпідів у свиней різних вікових груп із показниками нервових процесів кори великого мозку. Встановлено функціональні зв’язки сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів з показниками обміну ліпідів у організмі свиней, а також ступінь впливу індивідуальних особливостей нервової системи на показники обміну ліпідів у організмі поросят після відлучення від свиноматок. У дисертації розкрито ступінь впливу типологічних особливостей вищої нервової діяльності на динаміку вмісту триацилгліцеролів та загального холестеролу, що підтверджується високими функціональними зв’язками сили, врівноваженості та рухливості коркових процесів з цими показниками. Зокрема, встановлено, що вміст триацилгліцеролів та загального холестеролу у сироватці крові поросят до відлучення істотно залежить від сили коркових процесів у тварин (η2х=0,48–0,73; p<0,05–0,001), і обернено корелює із основними характеристиками коркових процесів (r=−0,64–0,90 (p<0,01). Після відлучення проходить зниження вмісту триацилгліцеролів (у 1,5–2 рази) та загального холестеролу (на 12–50 %) в сироватці крові поросят. Зниження вмісту холестеролу проходить за рахунок холестеролу ліпопротеїдів низької щільності (у 2,1–2,8 раза; p<0,001). Досліджено особливості жирнокислотного складу сироватки крові тварин різних типів вищої нервової діяльності. Встановлено зниження вмісту мононенасичених жирних кислот у сироватці крові свиноматок слабкого типу вищої нервової діяльності на 11–14 % (p<0,05), за рахунок зниження вмісту міристолеїнової жирної кислоти. Показано вищу інтенсивність метаболізму транс-жирних кислот у організмі 3-річних свиноматок сильного врівноваженого інертного типу вищої нервової діяльності (на 29–35 %) та нижчу у тварин сильного неврівноваженого та слабкого типу (1,4–1,6 раза) у порівнянні із тваринами сильного врівноваженого рухливого типу вищої нервової діяльності

Опис

The thesis submitted for the degree of Candidate of Veterinary Sciences, speciality 03.00.13 – Human and Animal Physiology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the studying of the nature and degree of influence of typological features of the nervous system on lipid metabolism in body of pigs of different age groups. For the first time established a close relationship between lipid metabolism in pigs of different age groups with indicators of nervous processes in cerebral cortex. Established the functional connection of strength, balance and mobility of cortical processes with parameters of lipid metabolism in the body of pigs, and the degree of influence of individual features of nervous system on parameters of lipid metabolism in the body of pigs after weaning from sows. In the thesis was disclosed the degree of influence of typological characteristics of higher nervous activity on the dynamics of triacylglycerols and total cholesterol content, as evidenced by high functional connection of strength, balance and mobility of cortical processes with these indicators. In particular, it was found that the content of triacylglycerol and total cholesterol in blood serum of piglets before weaning significantly depends on the strength of cortical processes in animals (η2x=0.48–0.73; p<0.05–0.001), and inversely correlates with the main characteristics of cortical processes (r=−0.64–0.90 (p<0.01). After weaning is reduction of triacylglycerols (by 1.5–2 times) and total cholesterol (by 12–50 %) in blood serum of pigs. Decreasing of cholesterol is due to low-density lipoprotein cholesterol (by 2.1–2.8 times; p <0.001). The features of the fatty acid composition of blood serum in animals of different types of higher nervous activity were studied. The decrease of monounsaturated fatty acids content in blood serum of sows of weak type of higher nervous activity by 11–14 % (p<0.05) is due to reduction of myristoleic fatty acid content. Shown a higher intensity of trans fatty acids metabolism in the body 3-year sow of strong balanced inert type of higher nervous activity (by 29–35 %) and lower – in animals of strong unbalanced and weak types (by 1.4–1.6 times) in compare with animals of strong, balanced and mobile type of higher nervous activity

Ключові слова

фізіологія, свині, вища нервова діяльність, триацилгліцероли, холестерол, ліпідограма, жирнокислотний склад

Бібліографічний опис

Роль типів вищої нервової діяльності в регуляції ліпідного обміну у свиней : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 03.00.13 - фізіоллогія людини і тварин / В. В. Карповський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 26 с

Зібрання