Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено розв’язанню науково-прикладного завдання, яке полягає в удосконаленні електротехнічного комплексу для підтримання нормованого мікроклімату в птахівничому приміщенні із застосуванням води підземних свердловин і теплообмінників-рекуператорів для охолодження і нагрівання припливного повітря. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень запропоновано та розроблено нову електротехнічну систему підтримання мікроклімату в пташнику, яка базується на використанні води підземних свердловин із застосуванням теплообмінників-рекуператорів для охолодження та нагрівання припливного повітря в літній і зимовий періоди. Проведено порівняння результатів числового розрахунку та експериментальних даних щодо тепловіддачі трубного пучка за допомогою статистичного аналізу. Отримана похибка не перевищує 6 %

Опис

The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.09.03 Electrotechnical Complexes and Systems. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to solve scientific and practical task for improving the electrical complex to maintain normalized microclimate in poultry premises using underground water wells and recuperative heat exchangers for heating and cooling supply air. A new electrical system for maintaining the microclimate in the poultry house was proposed and developed on the basis of theoretical and experimental research. This new electrical system is based on the use of underground water wells using recuperative heat exchangers for heating and cooling supply air in the summer and winter periods. A comparison of the results of numerical calculation and experimental data on heat transfer tube bundle by using statistical analysis was conducted. The resulting error does not exceed 6 %

Ключові слова

електротехнічна система, мікроклімат, теплообмінник-рекуператор, підземні свердловини, експериментальна установка

Бібліографічний опис

Енергоефективна система підтримання мікроклімату в птахівничих приміщеннях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи" / В. І. Троханяк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 26 с.

Зібрання