Внутрішньоорганне лімфатичне русло шлунка деяких представників хижих ссавців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. В дисертаційній роботі вперше описано будову внутрішньоорганного лімфатичного русла шлунка єнотоподібного собаки, американської норки, лисиці, вовка та борсука і проведено порівняльний аналіз морфометричних параметрів його компонентів із такими у представників свійських хижих тварин – кота та собаки. На основі морфологічних та морфометричних досліджень вперше з’ясовано особливості архітектоніки компонентів внутрішньоорганного лімфатичного русла шлунка і їх співвідношення з гістоструктурами стінки органа у 7 видів хижих ссавців. Наведено дані стосовно щільності розташування лімфатичних капілярів у різних шарах стінки шлунка у всіх досліджуваних видів тварин. Доповнено дані стосовно ультрамікроскопічної будови лімфатичних капілярів шлунка. Встановлено, що їх стінка утворена одним шаром ендотеліоцитів, які у всіх видів досліджуваних тварин містять велику кількість мікропіноцитозних пухирців та лізосом, що забезпечують дренажні властивості лімфатичних капілярів

Опис

The dissertation work for the degree of candidate of veterinary sciences, specialty 16.00.02 – pathology, oncology and morphology of animals. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The structure of the intraorganic lymphatic channels of stomach of raccoon dog, American mink, fox, wolf and badger was described for the first time in the work and a comparative analysis of morphometric parameters of its components with the following representatives of domestic predatory animals, namely cat and dog, was conducted. The comparative features of structure and architectonics of components of intraorganic gastric lymph channel of 7 species of predator animals were ascertain for the first time based on morphometric, histological and electron microscopic studies. Data, concerning the features of density of the location of lymphatic capillaries at the level of the stomach membranes and between animal species, is adduced. Data on ultramicroscopic structure of lymphatic capillaries of stomach has been supplemented. They are formed by a single layer of endothelial cells, which in all studied species of animals contain large number of micropinocytotic vesicles and lysosomes, which provide drainage properties of lymphatic capillaries

Ключові слова

шлунок, єнотоподібний собака, американська норка, вовк, лисиця, борсук, свійський кіт, свійський собака, внутрішньоорганне лімфатичне русло, лімфомікроциркуляторне русло, лімфатична судина, лімфатичний капіляр, ендотеліоцит

Бібліографічний опис

Внутрішньоорганне лімфатичне русло шлунка деяких представників хижих ссавців: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / О. М. Максименко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання