Сучасний стан та агротехнологічні засади удосконалення декоративного розсадництва України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена вивченню стану та удосконаленню організаційних і агротехнологічних засад виробництва декоративного садивного матеріалу в Україні. Узагальнено сучасний стан вітчизняного декоративного розсадництва та науково оцінено його рівень, окреслено характерні риси і сучасні тенденції виробництва садивного матеріалу декоративних деревних рослин в Україні. Розроблено та обґрунтовано районування території України з виділенням трьох зон декоративного розсадництва, з урахуванням яких запропоновано науково обгрунтоване розширення асортименту деревних декоративних рослин. Отримали подальший розвиток наукові знання щодо диференційованого застосування ростових речовин для вегетативного розмноження туї західної з урахуванням її видоспецифічних особливостей. Опрацьовано науково-методичні підходи біотестування для оптимізації складу субстратів для вирощування садивного матеріалу декоративних рослин із закритою кореневою системою. Розроблено рекомендації виробництву щодо особливостей використання комплексних органо-мінеральних добрив пролонгованої дії «Plantacote» для контейнерної культури декоративних рослин.

Опис

Thesis for Ph.D. degree in agricultural sciences, specialty 06.03.01 – forestry plantation and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. Thesis deals with the state and improvement of organizational and agrotechnological bases decorative planting material production in Ukraine. Evaluate the current state of the domestic ornamental nursery and given a scientific evaluation of its level, identified characteristics of the current trends and the production of planting stock of ornamental woody plants in Ukraine. Develop and validate zoning of Ukraine with the release of the three zones of the decorative nursery against which suggested scientifically based diversification woody ornamental plants. Received further development of scientific knowledge on the differentiated application of growth substances for the vegetative propagation of the western arborvitae considering of its species-specific features. Processed scientific and methodological approaches bioassay for optimizing the composition of substrates for growing planting material of ornamental plants with closed root system. The recommendations about the features of the production of integrated use of organic and mineral fertilizers prolonged action «Plantacote» for container culture of ornamental plants

Ключові слова

декоративне розсадництво, садивний матеріал, асортимент, сорт рослин, культивар, база розсадництва, види районувань, система зонального розсадництва, контейнерна культура, добрива пролонгованої дії

Бібліографічний опис

Сучасний стан та агротехнологічні засади удосконалення декоративного розсадництва України: автореф. дис. на здобуття наук. степеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Ю. І. Косенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання