Структура, репрезентативність та декоративність заповідної дендросозофлори in vivo України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертаційна робота присвячена виявленню кількісного і якісного складу видів заповідної екзотичної дендросозофлори in vivo України для з’ясування особливостей їхнього культивування, збереження, збагачення та використання в інтер’єрному фітодизайні. Узагальнено теоретичні положення та вперше проведено комплексні (інвентаризаційні, флороаналітичні, дендросозологічні, фітодизайнологічні та інші) дослідження видів заповідної екзотичної дендросозофлори in vivo України, здійснено її комплексний структурний аналіз, визначено ступінь репрезентативності, удосконалено методику аутфітосозологічної оцінки дендросозоекзотів, оцінено життєвий стан вікових дендросозоекзотів, дано оцінку декоративності досліджених видів. Розроблено практичні рекомендації щодо поповнення колекцій ботанічних установ природно-заповідного фонду дендросозоекзотами та їх використання в інтер’єрному фітодизайні

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of biological sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to revealing the quantitative and qualitative composition of rare exotic dendrosozoflora in vivo of Ukraine to get the characteristics of their cultivation, preservation, enrichment and use in floristic landscape. Theoretical points were generalized and complex (inventory, floraanalytical, dendrosozological, phytodesignlogical, and others) researches of species of rare exotic dendrosozoflora in vivo of Ukraine were conducted for the first time, executed its complex structural analysis, defined the level of representativeness, methodology of autphytosozological valuation of dendrosoexots were improved, life state of age-old dendrosoexots was evaluated, the decorative valuation of researched specieswas given. Practical recommendations for replenishment of collections of Nature Reserve Fund by dendrosoexots and their using in landscape floristic were developed. Key words: structure of flora, rare dendroaliens, in vivo, representation, life state, decorative, phytodesign, Nature Reserve Fund, IUCN Red List, European Red List, Convention CITES

Ключові слова

структура флори, раритетні дендроекзоти, in vivo,репрезентативність, життєвий стан, декоративність, фітодизайн, природно- заповідний фонд, Червоний список МСОП, Європейський Червоний список, Конвенція CITES

Бібліографічний опис

Структура, репрезентативність та декоративність заповідної дендросозофлори in vivo України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Я. М. Дяченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання