Властивості стовбурових клітин та науково-експериментальне обгрунтування їх застосування у ветеринарній медицині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі вирішено актуальне питання ветеринарної медицини – досліджено властивості мезенхімальних стовбурових клітин (МСК) тварин. Представлено імуноцитохімічні та цитогенетичні дослідження, які розкривають сучасні уявлення про біологію МСК залежно від їх видової належності, способів отримання, умов культивування та пасажування, а також їх вплив на оптимізацію репаративних процесів в експериментально ушкодженому сухожилку тварин. За результатами проведених досліджень встановлено, що оптимальними умовами для отримання фракції мононуклеарних клітин кісткового мозку коней, збагаченої популяцією мезенхімальних стовбурових клітин, є центрифугування суспензії клітин кісткового мозку у градієнті щільності фікол-тріомбрасту ρ=1,076 за відцентрової сили 300 g. На основі імуноцитохімічних досліджень встановлено, що МСК кісткового мозку щурів, кролів, собак і коней на ранніх пасажах культивування є гетерогенними. Вони експресують маркери мезенхімальних (віментин, актин), м’язових, епітеліальних і нервових (Е-кадгерин, N-кадгерин) клітин. Підтверджено мультипотентні властивості МСК кісткового мозку собак за властивістю диференціюватися в остеогенному та адипогенному напрямах. Доведено супресивний вплив МСК, введених кролям у кровоносне русло, на різні субпопуляції клітин лімфоцитарного ряду, про що свідчить достовірне зниження загальної кількості популяцій Т-, В- і 0-лімфоцитів у крові цих тварин. За допомогою цитогенетичного аналізу досліджено, що використання хелатуючої дисоціації моношару МСК кролів має переваги над застосуванням ферментативного методу дисоціації, оскільки в меншій мірі впливає на їх цитогенетичну мінливість і дає можливість отримати культуру клітин із меншими кількісними змінами хромосомного апарату (анеуплоїдія, поліплоїдія). Встановлено, що у кістковому мозку кролів існує резистентна фракція стовбурових клітин, яка здатна до активного клонування після 48 годин зберігання первинного матеріалу за температури 4 ºС. Доведено, що введення в ушкоджений загальний п’ятковий сухожилок алогенних МСК активізує на 7 та 21 добу процеси регенерації, що проявлялось відновленням його структурно-функціональної організації

Опис

The thesis for the scientific degree of doctor of veterinary sciences, specialty 16.00.02 – pathology, oncology and morphology of animals. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. In the thesis is solved the topical issue of veterinary medicine – the investigation of the properties of mesenchymal stem cells (MSC) of animals. Presented immunohistochemical and cytogenetic studies reveals the current understanding about the biology of MSC depending on the species of an animal, methods of obtaining, conditions of cultivation and passaging and their impact on the optimization of reparative processes in experimental damaged tendon of animals. Was established that optimal conditions for obtaining the fraction of mononuclear cells from the bone marrow of horses which are enriched by population of MSC are centrifugation of bone marrow cell suspension in ficoll density gradient ρ=1,076 with centrifugal force of 300 g. MSC of the bone marrow of rats, rabbits, dogs and horses and the umbilical cord of foals are heterogeneous, that confirmed by immunohistochemical studies. They express markers of mesenchymal (vimentin, actin), muscle, epithelial and nerve (E-cadherin, N-cadherin) cells. Confirmed the multipotent properties of MSC of the bone marrow of dogs by their ability to differentiate in osteogenic and adipogenic directions. It was proved the suppressive effect of MSC on the different subpopulation of lymphocytes after their administration into bloodstream of rabbits, that confirmed by the significant reduction in the total populations of T-, B- and 0-lymphocytes in the blood of these animals. It was established that using of chelating dissociation of MSC monolayer of rabbits by using the the ethylenediaminetetraacetic acid at early passages of cultivation has advantages over using the enzymatic method of dissociation with a solution of trypsin, because of less impact on their cytogenetic variability that allows to get the cell culture with less quantitative and qualitative changes in chromosome apparatus of cells (aneuploidy, polyploidy). It was established that in a rabbit bone marrow exist a resistant stem cells population that is able to active cloning after 48 hours of storage of primary material at 4 ºC. It was proved that intratendon administration of allogeneic MSC activates on the 7th and 21st day the recovery of damaged tissues, that were manifested by the restoration of the structural and functional organization of a Achilles tendon

Ключові слова

мезенхімальні стовбурові клітини, кістковий мозок, пупковий канатик, імуноцитохімічний аналіз, цитогенетичний аналіз, поліплоїдія, анеуплоїдія, лімфоцити, тендиноцити

Бібліографічний опис

Властивості стовбурових клітин та науково-експериментальне обгрунтування їх застосування у ветеринарній медицині: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / М. О. Малюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 44 с

Зібрання