Правове регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право». – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертація містить комплексне дослідження правового регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України. Проведено аналіз теоретико-правових та законодавчих засад використання лісових ресурсів у сільському господарстві України. Визначено місце норм, що регулюють відносини в сфері використання лісових ресурсів у сільському господарстві, у системі національного права України. Розкрито юридичну природу та правові форми використання лісових ресурсів у сільському господарстві. Досліджено суб’єктно-об’єктний склад правовідносин у сфері використання лісових ресурсів у сільському господарстві. На підставі проведеного дослідження розроблено теоретичні висновки та запропоновано конкретні зміни і доповнення до чинного законодавства України, що спрямовані на вдосконалення правового регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України

Опис

The thesis for a Candidate’s degree in legal sciences on specialty 12.00.06 Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resource Law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis contains a comprehensive study of legal regulation of use of forest resources in agriculture of Ukraine. Analysis of theoretical and legal and legislative framework of use of forest resources in agriculture of Ukraine was carried out. The place of norms regulating relations in the sphere of use of forest resources in agriculture in the national legal system of Ukraine was determined. Legal nature and legal forms of use of forest resources in agriculture were revealed. The subject-object structure of relationships in the sphere of use of forest resources in agriculture was studied. Based on the research, theoretical conclusions were made and specific amendments to the current legislation of Ukraine aimed at improvement of legal regulation of use of forest resources in agriculture of Ukraine were proposed

Ключові слова

природокористування, сільське господарство, правове регулювання, лісові ресурси, сільськогосподарське виробництво, побічні лісокористування, раціональне використання лісових ресурсів

Бібліографічний опис

Правове регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" / І. С. Сюйва ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 19 с.

Зібрання