Правове забезпечення сталого розвитку сільських територій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено дослідженню проблем правового забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні, формуванню теоретичних засад та розробленню на їх основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного законодавства у цій сфері. За результатами дослідження визначено зміст та наукові підходи до визначення сталого розвитку сільських територій, запропоновано «сталий розвиток сільських територій» визначати як комплексний, основоположний принцип аграрного права, визначено та розглянуто спеціальні принципи такого розвитку. Охарактеризовано нормативно-правову базу, що відбиває історичний розвиток законодавства у сфері сталого розвитку сільських територій. Окрему увагу приділено питанням програмного забезпечення сталого розвитку сільських територій. Основну увагу в роботі зосереджено на розкритті та вдосконаленні правового забезпечення сталого розвитку сільських територій у розрізі екологічної, соціальної та виробничої сфер. На основі вітчизняного й зарубіжного досвіду розкрито фактори, які впливають на ефективність організаційно-правового та фінансово-правового забезпечення сталого розвитку сільських територій. Виявлено існуючі недоліки в законодавстві, що регулює відносини, які складаються на шляху до сталого розвитку сільських територій в Україні, та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання цих відносин

Опис

The dissertation is a requirement for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.06 – land law; agricultural law; environmental law; nature resources law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2015. The thesis deals with legal issues of sustainable development of rural areas in Ukraine, formation of the theoretical foundations and development on their basis of practical recommendations to improve the existing legislation in this area. The study determined the content and scientific approaches to the definition of sustainable development of rural areas; proposed «sustainable rural development» is defined as a complex, the fundamental principle of development of rural areas, identified and dealt with specific guidelines such development; characterized by the legal framework governing the historical development of legislation in the field of sustainable development of rural areas; Special attention is endowed with the issue software for sustainable rural development. The focus of the work is focused on the discovery and improvement of legal support sustainable rural development in the context of environmental, social and industrial spheres. Relying on domestic and foreign experience clarified the factors that influence the effectiveness of organizational and legal, financial and legal support of sustainable rural development. Revealed shortcomings in the existing legislation governing the relationships that are formed on the road to sustainable development of rural areas in Ukraine and proposals on improvement of legal regulation of these relations

Ключові слова

правове забезпечення, сталий розвиток сільських територій, принцип сталого розвитку сільських територій, програмне забезпечення, екологічна безпека, соціальна сфера, виробнича сфера, організаційно-правове забезпечення сталого розвитку сільських територій

Бібліографічний опис

Правове забезпечення сталого розвитку сільських територій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Н. О. Мартинова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання