Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від мінерального живлення та ретардантного захисту в Правобережному Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та удосконаленню оптимальних параметрів формування урожайності та якості зерна ячменю ярого пивоварного в умовах Правобережного Лісостепу України. Виявлено морфофізіологічні особливості формування та реалізації біологічного потенціалу продуктивності пивоварних сортів ячменю ярого залежно від ґрунтово-кліматичних умов та елементів технології вирощування. Встановлено особливості впливу досліджуваних елементів технології вирощування, зокрема удобрення, ретардантного захисту посівів та їх комплексного впливу на продуктивність. Визначено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю ячменю ярого залежно від технології вирощування: загальне виживання, стійкість до вилягання, густота рослин і продуктивного стеблостою, коефіцієнт кущіння, довжина колоса, кількість колосків і зерен у колосі, маса зерна з колоса. Встановлено взаємозв'язок між елементами структури врожаю та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою елементів технології

Опис

Thesis for the candidate of agricultural science degree in specialty 06.01.09 − plant science. – 06.01.09 – Plant science. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Dissertation is devoted to theoretical substantiation and improvement of optimal parameters of forming of the yield and grain quality of spring malting barley in conditions of Right-bank Forest Steppe of Ukraine. Morphophysiological characteristics of the formation and implementation of the biological potential productivity of spring malting barley varieties depending on soil and climatic conditions and growing technology elements are revealed. The particularities of influence of growing technology elements, including fertilizers, crop retardant protection and their complex effects on performance were established. The optimal parameters of pattern formation and structure elements of the crop of spring barley depending on cultivation technology were determined: overall survival, resistance to lodging, plant density and productive stems, tillering coefficient, spike length, number of spikelets and grains in the ear, grain weight from the spike. The interrelation between structure elements crop and ways to control their parameters using technological elements was established

Ключові слова

ячмінь ярий пивоварний, сорт, морфогенез, технологія вирощування, норма удобрення, ретардантний захист, структура врожаю, продуктивність, якість зерна

Бібліографічний опис

Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від мінерального живлення та ретардантного захисту в Правобережному Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / Б. Ю. Токар ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання