Лісівничо-екологічні особливості насаджень сосни звичайної за участі дуба червоного в свіжих суборах Київського Полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу дуба червоного на лісівничо-екологічні характеристики соснових насаджень у свіжих суборах Київського Полісся. Встановлено, що введення дуба червоного у корінні соснові деревостани поліпшує водно-фізичні, фізико-хімічні та агрономічні властивості ґрунтів, що призводить до підвищення їх родючості. У насадженнях із дубом червоним кількість гумусу в гумусово-елювіальному горизонті збільшилася на 0,4 %, частка підстилки інтенсивного розкладу збільшилася у 2 рази. З опадом у ґрунт щорічно поступає понад 270 кгга-1 мінеральних елементів. Зольність опаду сосни з дубом червоним втричі перевищує аналогічну величину чистих сосняків, яка становить 3,1–3,2 та 1,1–1,2 % відповідно. Культури дуба червоного пришвидшили сукцесії корисної та шкідливої мезофауни, призвели до значного збагачення різноманіття видового складу мікроміцетів, макроміцетів, у тому числі мікотрофних видів. Інтенсивність мікоризоутворення у сосни звичайної в 1,3 раза перевищувала контрольні показники, що суттєво вплинуло на ріст, розвиток та стан соснових деревостанів. Змодельовано динаміку росту соснових насаджень за основними таксаційними показниками. Після VІ класу віку продуктивність соснових насаджень із культурами дуба червоного стабільно підвищується і до віку стиглості набуває значення Іb класу бонітету. Культури дуба червоного сприятливо впливають на якісні показники товарної структури сосни звичайної. Вихід ділової деревини сягає 92 %, а частка дрібної деревини майже у 5 разів менше нормативних даних. Експериментальні насадження дають 23 % ділової деревини із нижнього ярусу дуба червоного. Інтегральний показник сумарної біологічної активності ґрунту в лісостанах із ярусом дуба червоного у 2,3 раза перевищує контрольні показники, що свідчить про ефективність введення дуба червоного у соснові насадження в умовах свіжого субору Київського Полісся

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.03 – forest ecology and silviculture. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to the research of biological stability and productivity of Scotch pine stands with understory plantings of red oak in the fresh pine sites of Kyiv Polissia. The introduction of red oak in pine stands of improves water-physical, physical-chemical and agronomic properties of soils, leading to increased fertility. In the stands of red oak amount of humus in the humus-eluvia horizon has increased by 0,4 %, the proportion of intensive decomposition of litter increased by 2 times. The soil with leave fall annually receives more than 270 kg∙ha-1 of mineral elements. Ash of leave fall of pine and red oak stands in three times higher than the pure pine stands, which is 3,1–3,2 % and 1,1–1,2 % respectively. Introduction of red oak under canopy of pine stands accelerated succession of useful and harmful mesofauna, led to a significant enrichment of the diversity of species composition micromycetes, macromycetes, including micotroph species. Intensity mycorrhizae forming Scotch pine in 1.3 times increased the control indices, which significantly affected the growth, development and the state of pine stands. Dynamics of growth of pine plantations on the main valuation indicators was simulated. Productivity of pine plantations with red oak consistently increases after 60 years age and until the age of maturity reaches Іb class productivity. The red oak plantations have a beneficial effect on the quality parameters of the merchant structure of pine stands. The output of timber reaches 92 %, while the share of small wood more than 5 times less than the normative data. Experimental plantations account for 23 % of timber of red oak understory. The overall indicator of total biological activity of the soil in forest stands of red oak tier 2,3 times the benchmark that shows the effectiveness of the introduction of the plantation under the canopy of pine stands in terms of fresh pine forests sites of Kyiv Polissya

Ключові слова

піднаметові культури, сосна звичайна, дуб червоний, біогеоценоз, біологічна стійкість, продуктивність, мікроміцети, макроміцети, мезофауна, мікоризоутворення, живий надґрунтовий покрив, свіжий субір

Бібліографічний опис

Лісівничо-екологічні особливості насаджень сосни звичайної за участі дуба червоного в свіжих суборах Київського Полісся : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.03 - лісознавство і лісівництво / О. В. Рибак ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с

Зібрання