Організаційно-економічні засади стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет біоресурсів і природокористу- вання України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі узагальнено наукові засади стратегічного розвитку з метою уточнення його теоретичної сутності та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного господарювання сільськогосподарських під- приємств. Розкрито сутність поняття «стратегічний розвиток» та визначено організаційно-економічні засади, з урахуванням яких сільськогосподарські під- приємства здатні забезпечити стабільне функціонування та ефективний розвиток в ринкових умовах. Здійснено оцінку стану та визначено тенденції розвитку сільсько- господарських підприємств у контексті стратегічного розвитку, досліджено організаційно-економічні особливості функціонування та визначено ефективність їх господарювання. Обґрунтовано концептуальні основи стратегічного розвитку сільсько- господарських підприємств стосовно формування та реалізації стратегій, що сприятимуть підвищенню ефективності господарювання. Запропоновано методич- ний підхід щодо визначення стратегій економічного розвитку сільськогосподар- ських підприємств, що можуть забезпечити ефективне введення аграрного виробництва. Розроблено пропозиції щодо процесу стратегічного планування виробничо-господарської діяльності підприємства для досягнення їх маржинальної прибутковості

Опис

The dissertation to obtain a scientific degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (according to the types of economic activity). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation is summarizes the scientific basis of strategic development in order to clarify the nature of its theoretical and practical recommendations for the effective management of agricultural enterprises. The essence of the concept of "strategic development" and defined organizational and economic basis that allow to agricultural enterprises to ensure the stable operation and effective development in the market conditions. The current state and trends of agricultural enterprises in the context of strategic development have been analyzed. Studied the organizational and economic features of the functioning and the efficiency of their activity. Substantiated the conceptual foundations of strategic development of agricultural enterprises to formulate and implement the strategic for increase of economic efficiency. The methodical approach to the definition of economic development strategies of agricultural enterprises that can provide effective administration of agricultural production are substantiated. The strategic planning of process of production and economic activity of the enterprise for achieve margin have been offered

Ключові слова

сільськогосподарське підприємство, стратегічний розвиток, стратегія, організаційно-економічні засади, економічна ефективність, стратегічне планування розвитку

Бібліографічний опис

Організаційно-економічні засади стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. О. Лайко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання