Методологічні та технологічні особливості формування продуктивності стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) як сировини для комплексного переробляння

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 – рослинництво і 06.01.15 – первинна обробка продуктів рослинництва. – Національний університет біоресурсів і природо-користування, Київ, 2016. Дисертацію присвячено вирішенню проблем підвищення продуктивності стевії та оцінці її якості. Представлено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо підвищення ефективності елементів технології вирощування, які забезпечують отримання двох врожаїв в ґрунтово-кліматичних умовах України, рослин із відмінними біометричними показниками органічного напряму. Ступінь пластичності показує екологічну адаптацію стевії сорту Берегиня за приживлюваністю рослин, яка є більш чутливою до умов підзони нестійкого зволоження (0,397) і менш в умовах підзони достатнього зволоження (0,217) за густоти садіння 100 тис. шт./га. Відмічено, що здатність рослин до екологічної пластичності в ґрунтово-кліматичних зонах України є нестабільними, і залежно від елементів технології вирощування може змінюватись Науково обґрунтовано та розроблено спосіб сушіння, який забезпечує виробництво листків сушених гарантованої якості, придатних до тривалого зберігання. Вивчено умови їхнього зберігання та показано вплив елементів технологій вирощування і сушіння на якість готового продукту. За вивченням особливостей компонентного складу визначено залежність речовин дитерпенових глікозидів, флавоноїдів, амінокислотного та жирнокислотного складу від агрокліматичних умов України. Показано, що за вмістом флавоноїдів у листках сушених і розрахунком енергії Гіббса можна встановити умови вирощування стевії. Вперше запропоновано визначення коефіцієнта крихкості та визначено їхні основні технологічні показники якості листків сушених. На основі експериментальних досліджень розроблено методики з визначення крихкості, флавоноїдів та основних показників пористості листків сушених. Отримані результати з впливу домішок на кінетику екстрагування стали основою дослідження екстрагування речовин дитерпенових глікозидів з листків сушених та отримання концентрату високої якості. Уточнено показники якості отриманого концентрату та оцінено за його використанням у виробництві напівкалорійного майонезу «Стевія» та горілки «Стевійка». Вперше досліджено склад стебла та можливість його застосування у виробництві пелетів. Результати досліджень стали основою техніко-економічного обґрунтування комплексного переробляння стевії та апаратурно-технологічної схеми післязбирального обробляння і виробництва концентрату з листків сушених. Розроблено відповідні технологічні інструкції, які погоджено в Департаменті продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Опис

Thesis for Doctor of the Agriculture Sciences Degree, Specialty 06.01.09 – plant science and 06.01.15 – first treatment of products pant growing. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. Dissertation is devoted the problems increase of the productivity stevia and estimation of its quality In dissertation work the results of theoretical and experimental researches are presented in relation to the increase of efficiency of elements of technology growing’s which provide the receipt of two harvests stevia in the agroclimatic terms of Ukraine, to get plants with the beautiful biometrical indexes of organic direction and promote efficiency of redoing of their sheets. The degree of plasticity shows ecological adaptation the stevia sort of Bereginya at the plants, which is more sensible to the terms under the areas of the not sufficient moistening (0,397) and less in terms under the areas of the sufficient moistening (0,217) at of seating 100 thousands of sht./ga. A capacity of plants stevia for ecological plasticity in the agroclimatic areas of Ukraine is not stable, and depending on the elements of technology of growing can change Scientifically grounded and the method of drying is developed, that provides the production of sheets of the assured quality, suitable to the protracted storage. The terms of storage of the dried sheets are studied and influence of technologies of growing and drying on efficiency of process is rotined. After the study of features of component composition of stevia certainly dependence of RDG, flavonoids, amino acid and fat acid composition from the agroclimatic terms of Ukraine. It is rotined that upon settlement of energy of Gibbs on the basis of information from maintenance of flavonoids it is possible to identify the terms of growing. Determination of degree of fragility of the dried sheets is first offered and certainly them technological estimation. On the basis of experimental researches methods are developed from determination of flavonoids and basic indexes of porosity. It is got results from influence of organic admixtures on kinetics of extracting became basis of research of extracting of RDG from the sheets and receipt of concentrate of high quality. Efficiency of the got product is appraised in quality of mayonnaise of «Steviy» and vodkas of «Steviyka». First investigational composition of stem that possibility of his application in the production of pellet. Results of researches became basis of feasibility study of the complex processing of stevia. On the basis of experimental and industrial researches the apparatus flowsheets of after collective treatment of stevia and production of concentrate are developed from the sheets and vodka with his application

Ключові слова

стевія, якість, технологія, продуктивність, екологічна адаптація, дитерпенові глікозиди, первинна обробка, застосування

Бібліографічний опис

Методологічні та технологічні особливості формування продуктивності стевії (Stevia rebaudiana Bertoni) як сировини для комплексного переробляння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво; 06.01.15 - первинна обробка продуктів рослинництва / І. В. Кузнєцова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 47 с

Зібрання