Енергоефективне керування електротехнічним комплексом теплиці з урахуванням стану біологічного об'єкта

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертацію присвячено розв’язанню науково-прикладної проблеми, яка полягає у розробці наукових основ керування електротехнічними комплексами для підвищення енергоефективності та продуктивності, базуючись на особливостях динаміки станів складних біотехнологічних об’єктів. За результатами досліджень встановлено, що традиційні системи стабілізації не враховують стани, в яких перебувають біологічні об’єкти під дією природних і керуючих збурень, що призводить до підвищення енергоспоживання і, як наслідок, до зниження рентабельності виробництва. За результатами проведених теоретичних і експериментальних досліджень проаналізовано стани, в яких перебувають біологічні об’єкти, та розроблено відповідні математичні моделі, що дало можливість використовувати результати для розрахунку стратегій керування електротехнічними комплексами. Із використанням нейронних мереж проведена оцінка впливу якості продукції на прибуток виробництва. Розроблено математичні моделі виробництва томатів із урахуванням особливостей біологічного об’єкта і на їх основі сформовано енергоефективні стратегії керування електротехнічними комплексами з використанням функції бажаності Харрінгтона. Виконані експериментальні дослідження й економічні розрахунки підтвердили економічну ефективність упровадження систем керування електротехнічними комплексами у спорудах закритого ґрунту та достовірність теоретичних положень.

Опис

Thesis for scientific degree of PhD in Technical sciences, specialty 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2016. Dissertation is devoted to solving scientific and applied problems, which is to develop the scientific foundations of electrical systems for energy efficiency and productivity, based on the features of the dynamics states of complex biotechnological facilities. According to the research results it was found that traditional regulating systems do not take into account statuses in which biological facilities are under the control and influence of natural disturbances, which leads to an increase in energy consumption and, consequently, profitability reduction. According to the results of theoretical and experimental researches analyzed the statuses in which biological facilities lie and developed the appropriate mathematical models that allowed us to use the results to calculate the strategies of electrical systems. Using neural networks assess the impact of product quality on the profit made. The mathematical models of tomato production in view of features of a biological facilities and, based on energy-efficient strategy is formed electrical systems using the Harrington’s desirability function. Experimental studies and economic calculations confirmed the cost-effectiveness of management systems of electrical systems in areas under glass and the accuracy of the theoretical positions.

Ключові слова

електротехнічні комплекси, біотехнологічний об’єкт, томат, стани біологічних об’єктів, якість продукції, нейронна мережа, фітомоніторинг

Бібліографічний опис

Енергоефективне керування електротехнічним комплексом теплиці з урахуванням стану біологічного об'єкта: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата техніч. наук: 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Т. І. Лендєл ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 22 с.

Зібрання