Біологічні особливості та селекційна цінність сортозразків квасолі овочевої для умов північного Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена теоретичному узагальненню та вивченню селекційної цінності господарських ознак сучасного генофонду квасолі звичайної овочевого напрямку використання в умовах північного Лісостепу України. В результаті досліджень вивчено та виділено джерела господарсько-цінних ознак з метою залучення їх в селекційний процес, а також розглянуто питання успадкування та мінливості цінних господарських ознак у гібридів F1. Проведено комплексне вивчення закономірностей прояву та мінливості цінних господарських ознак, встановлено їх взаємозв’язки. Вивчено поліморфізм господарсько-цінних ознак та виділено нові джерела цінних господарських ознак, які представляють значний інтерес для селекційної практики. За допомогою методу кореляційних плеяд виявлено ознаки, за якими доцільно вести добори у селекції квасолі звичайної овочевого напряму використання. Розроблено та рекомендовано модель сорту квасолі звичайної овочевого напрямку використання для умов північного Лісостепу України. Проведено оцінку сортозразків згідно з шкалою ефективності сорту

Опис

The thesis for getting the scientific degree of candidate of agricultural sciences on specialty 06.01.05 – selection and seed production. National university of bioresources and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The dissertation considers theoretical generalization and practical use of principles of selection material evaluation, research of the selection value of economic features of modern garden bean gene bank for vegetable use in the conditions of northern forest steppe of Ukraine. The sources of economic and valuable features are studied and educed in order to use them in a selection process and the issue of inheritance and variability of valuable economic feature in F1 hybrids is tackled. The complex study of the principles of the demonstration and variability of valuable economic features is done and their interconnection is specified. The polymorphism of economical and valuable features is studied and on the basis of the research new sources of valuable economical features are found which are of great interest for selection practice. By means of correlation method the features of efficient selection of garden bean for vegetable use are found. The model of garden bean variety for vegetable use is developed and recommended for the use in the conditions of northern forest steppe of Ukraine. The variety samples are evaluated according to the scale of the species efficiency

Ключові слова

квасоля овочева, джерела, мінливість, сортозразок, цінні господарські ознаки, гібридизація, селекція, успадкування

Бібліографічний опис

Біологічні особливості та селекційна цінність сортозразків квасолі овочевої для умов північного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.05 - селекція і насінництво / О. М. Грищенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання