Обгрунтування параметрів пружних стояків дискових грунтообробних агрегатів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-практичного завдання, що виявляється в математичному моделюванні процесу взаємодії пружного стояка сферичного диска з ґрунтовим середовищем, з врахуванням випадкового характеру реакції ґрунту у вигляді нелінійної динамічної моделі руху. Це дозволило визначити оптимальні динамічні характеристики та конструкційні параметри пружного стояка для дискового робочого органу: жорсткість, зведену масу, частоту та амплітуду коливань. Розроблено програму та методику експериментальних лабораторних і польових досліджень параметрів стояка та процесу взаємодії пружного стояка сферичного диска з ґрунтовим середовищем за використання баластного довантаження на робочому органі при зміні поступальної швидкості агрегата. Оцінювання результатів вимірювань виконано на основі концепції невизначеності. З баластним довантаженням (оптимальною зведеною масою) вплив випадкових складових тягового опору на процес взаємодії сферичного диска на пружному стояку з ґрунтом, щонайменше в півтора рази менший. За результатами експериментальних досліджень визначено залежності, які характеризують вплив швидкості агрегату та зведеної маси на робочому органі на тяговий опір (енергетичний показник) та пружні відхилення стояка (агротехнічний показник). Виконано техніко-економічну оцінку ефективності роботи дискового ґрунтообробного агрегату за структурою експлуатаційних витрат та на основі практичного впровадження

Опис

Thesis on competition the scientific degree of candidate of technical sciences on specialty 05.05.11 Machines and Means of Mechanization of Agricultural Production. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis shows theoretical generalization and new solution of scientific tasks found in the mathematical modeling of the interaction of elastic arm spherical disk with soil environment, taking into account the random nature of the reaction of the soil in the form of nonlinear dynamic model of movement. It is possible to determine the optimum dynamic characteristics of elastic arm for disk working organ, stiffness, consolidated mass, the frequency and amplitude of oscillation. The program and methods of experimental laboratory and field studies and process parameters elastic arm interaction of spherical disk with soil environment for the use of ballast paging on working body and changing forward speed unit. Evaluation results of measurements performed on the basis of the concept of uncertainty. Ballast paging influence of random components on the interaction of spherical disk on the elastic arm with the ground at least a half times less. The results of experimental studies determined depending characterizing the impact speed unit and consolidated mass on working body resistance to traction (energy index) and elastic deflection arm (agrotechnical figure). Carried out technical and economic evaluation of the efficiency of the storage unit soil structure and operating costs through implementation

Ключові слова

дисковий робочий орган, пружний стояк, ґрунтове середовище, динамічні характеристики, зведена маса, відхилення

Бібліографічний опис

Обгрунтування параметрів пружних стояків дискових грунтообробних агрегатів : автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня кандидата техніч. наук: 05.05.11 "Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва" / О. І. Гапоненко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання