Формування пропозиції на ринку продукції олійних культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню й узагальненню теоретичних засад, удосконаленню методичних і розробці практичних рекомендацій щодо формування пропозиції на ринку продукції олійних культур та їх переробки в умовах глобалізації.Розглянуто наукові основи формування ринку агропродовольчої продукції, основні функції ринку, кон’юнктуроутворюючі фактори та роль держави у цьому процесі. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку світового й вітчизняного ринків продукції олійних культур, експортний потенціал України на ринку олійних. Висвітлено питання визначення стратегічних напрямів формування та розвитку ринку продукції олійних культур. З урахуванням науково обґрунтованих рекомендованих норм вирощування олійних культур було розв’язано задачу, яка дала можливість за їх дотримання розрахувати максимальний урожай по областях України. Визначено також перспективні показники щодо пріоритетності вирощування олійних культур залежно від різних рівнів забезпечення господарств обіговими коштами. Наведено потенційні можливості виробництва олійних в Україні за умови своєчасного кредитування та раціонального управління

Опис

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of economic Sciences, specialty 08.00.03 – Economics and national economy management. – National University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is devoted to the research and generalization of theoretical bases, methodological improvements and the development of practical recommendations on the formation of supply on the market of products of oil crops and their processing in the context of globalization. Considers the scientific basis of formation of the market of agricultural products, the basic functions of the market, can unctuously factors and the role of the state in this process. It analyses the modern state and tendencies of development of world and domestic markets of oilseeds, the export potential of Ukrainian market of oilseeds. The questions of determination of strategic directions of formation and development of the market of production of oilseeds. Considering research-based recommended standards of cultivation of oilseeds, solved the problem, which has enabled protocols to take into account the maximum yield in the regions of Ukraine. Also identified promising indicators for prioritizing the cultivation of oilseeds, depending on various levels and enterprises working capital. Given the potential of oilseeds production in Ukraine for prompt lending and optimal governance

Ключові слова

ринок, пропозиція, продукція олійних культур, природно-економічний потенціал, варіативна оцінка, оптимізація

Бібліографічний опис

Формування пропозиції на ринку продукції олійних культур: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Л. С. Денисенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання