Відтворення родючості чорнозему типового та підвищення продуктивності культур ланки сівозміни правобережного лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.01 «Загальне землеробство». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено вивченню відтворення родючості чорнозему типового та підвищенню продуктивності вико-вівса, пшениці озимої, буряків цукрових, ланок сівозмін залежно від системи удобрення, фітосанітарного стану посівів, поживного режиму ґрунту за нестійкого зволоження в умовах Правобережного Лісостепу України На чорноземах типових вилугуваних вміст гумусу в орному шарі ґрунту за застосування 16.6 т/га гною + N53,3P53,3K53,3 за ланку сівозміни у плодозмінній сівозміні стабілізувався на рівні 3,55 %, у просапній – 3,34 %, у зерно- просапній – 3,45 %, у плодозмінній сівозміні при заорюванні післяжнивних решток + N53,3P53,3K53,3 – 3,24 %. Під впливом вирощування соняшнику у ланці просапної сівозміни урожайність вико-вівса на фоні 16,6 т/га гною + N53,3P53,3K53,3 знизилась на 7,0 т/га відповідно до плодозмінної сівозміни, тоді як у плодозмінній і зернопросапній сівозмінах урожайність досягала 47,0 і 46,2 т/га. Урожайність пшениці озимої на фоні застосування 8,3 т/га гною + N43,3P43,3K43,3 на 1 га ріллі у ланці з вико-вівсом у плодозмінній сівозміні становила 4,97 т/га, у просапній і зерно-просапній – 5,10 і 5,10 т/га, за заорювання післяжнивних решток у плодозмінній сівозміні на фоні мінеральної системи живлення – 5,0 т/га. У плодозмінній сівозміні на фоні 50 т/га гною + N100P100K100 врожай буряків цукрових і збір цукру становив 58,0 т/га і 9,21 т/га; за заорювання 5 т/га соломи + N100P100K100 – 56,7 і 9,15 т/га. Вирощування у просапній сівозміні буряків цукрових на п’ятий рік після соняшника знижує урожай і збір цукру порівняно з плодозмінною сівозміною– на 4,69 і 0,41 т/га. Продуктивність ланки вико-овес – озима пшениця – буряки цукрові становила у плодозмінній сівозміні на фоні застосування 16,6 т/га гною + N53,3P53,3K53,3 11,67 т к. о./га, у просапній – 10,5 і зерно-просапній – 11,09 т к. о./га, вихід енергії – 106389 МДж, 97523 і 100654 МДж. У плодозмінній сівозміні за заорюванням післяжнивних решток + N53,3P53,3K53,3 – 11,13 т к. о./га, вихід енергії – 101178 МДж

Опис

hesis for a candidate degree in agricultural sciences, specialty 06.01.01 «General agriculture». National University of Life and Environmental Science of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis is devoted to the reclamation of typical chernozem and to the ways of increasing productivity of oat, winter wheat, sugar beet crop rotation links as affected by fertilization practice, the phytosanitary status of sowings, nutrient status of soil under the conditions of unstable moisture in the Right Bank Forest-Steppe of Ukraine. In typical leached chernozem, the humus content in the ploughed soil layer at the application crop rotation link of 16.6 t/ha of manure + N53,3P53,3K53,3 in rotatory system stabilized at the level of 3.55 %, in hoed rotation at the level of 3.34 %, in grain-hoed crop rotation at the level of 3.45 %. In a rotatory system with incorporation of harvest residues + N53.3P53.3K53.3, the humus content was 3.24 %. Under the effect of sunflower grown in the link of hoed rotation, the yield of oat against the background of 16.6 t/ha of manure + N53.3P53.3K53.3 decreased by 7.0 t/ha compared to a rotatory system, whereas in the rotatory system and grain-hoed crop rotation the crop yield reached 47.0 and 46.2 t/ha. The yield of winter wheat in the link with oat was 4.97 t/ha in the rotatory system against the background of 8.3 t/ha manure + N43.3P43.3K43.3, while in hoed crop rotation and in grain-hoed crop rotation the yield was 5.10 and 5.10 t/ha, respectively. Incorporation of harvest residues against the background of mineral fertilization resulted in the yield value of 5.0 t/ha. In rotatory system against the background of 50 t/ha manure + N100P100K100, root yield amounted to 58.0 t/ha and sugar yield to 9.21 t/ha. When incorporating 5 t/ha straw + N100P100K100, root yield was 56.7 t/ ha and sugar yield was 9.15 t/ha. Growing sugar beet in hoed crop rotation on the fifth year after sunflower reduced root yield and sugar yield compared to the rotatory system by 4.69 and 0.41 t/ha respectively. The productivity of the link vetch oat − winter wheat − sugar beet in rotatory system against the background of 16.6 t/ha of manure + N53.3 P53.3K53.3 was 11.67 t of fodder units per hectare, in hoed crop rotation 10.5 tons of fodder units per hectare and in grain-hoed crop rotation 11.09 tons of fodder units per hectare with energy output of 106389 MJ, 97523 and 100654 MJ respectively. In the rotatory system at incorporation of harvest residues + N53.3 P53.3K53.3, the yield was 11.13 tons of fodder units per hectare and energy output 101178 MJ

Ключові слова

буряки цукрові, пшениця озима, вико-овес, гумус, біологізація, сівозміна, ланка сівозміни, система удобрення, урожайність, продуктивність, рентабельність, економічна та енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Відтворення родючості чорнозему типового та підвищення продуктивності культур ланки сівозміни правобережного лісостепу України: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.01 "Загальне землеробство" / С.О. Бондар ; Національний університет біоресурсів і природокористування. - К., 2018. - 22 с

Зібрання