Вплив системи удобрення на продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни та родючість темно-сірого опідзоленого грунту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і практичне обґрунтування агрохімічної та екологічної ефективності органічних, мінеральних, органо-мінеральних моделей систем удобрення у ланці зерно-просапної сівозміни з визначенням їх екотоксикологічного статусу в умовах Правобережного Лісостепу на темно-сірому опідзоленому ґрунті. Встановлено, що розширене відтворення потенційної родючості темно- сірого опідзоленого ґрунту та досягнення найвищих показників продуктивності культур ланки зерно-просапної сівозміни забезпечується за насиченості сівозміни мінеральними добривами 211–316,5 кг/га NРК на фоні приорювання побічної продукції рослинництва. Позакореневе підживлення посівів сої, вівса, кукурудзи в основні фази органогенезу універсальними комплексними добривами, до складу яких входять магній, цинк, марганець, молібден, мідь, залізо, бор, на фоні основного органо-мінерального удобрення дозволило підвищити урожайність вівса на 7,2–8,5 %, кукурудзи – 7,1–8,6 %, сої – 7,4–8,3 %. Розрахунок балансу нутрієнтів та полютантів, показників захисних функцій ґрунту свідчить, що у зерно-просапній сівозміні на темно-сірому опідзоленому ґрунті за внесення 18,5–316,5 кг/га мінеральних добрив по фону приорювання побічної продукції рослинництва існує небезпека погіршення екотоксикологічного стану агроекотопів у зв’язку з поступовим накопиченням у ґрунті валових і рухомих форм свинцю та кадмію за одночасного поглиблення дефіциту міді та цинку

Опис

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Agricultural Sciences in speciality 06.01.04 – agricultural chemistry. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis shows the theoretical generalization and practical substantiation agrochemical and environmental efficiency of organic, mineral, organic and mineral fertilizer systems models in a section of grain weeded crop rotation with the determination of their ecotoxicological status in conditions of right-bank Forest-Steppe on dark-grey podzolized soil. It is fixed that the expanded reproduction of potential fertility of dark-grey podzolized soil and achieve highest indices productivity of crops the section of grain weeded crop rotation is provides at saturation of crop rotation with mineral fertilizers 211–316,5 kg/hectare of NPK against the background of burying by products of plant growing. Foliar dressing in crops soybean, oats, maize in the main phase of organogenesis universal complex fertilizers, which include magnesium, zinc, manganese, molybdenum, copper, iron, boron, against the background of the main organic-mineral fertilizer allows to increase productivity of oats by 7,2–8,5 %, maize by 7,1–8,6 %, soybean by 7,4–8,3 %. The calculation of the balance of nutrients and pollutants, indices of soil protective functions it has been found out that under grain weeded crop rotation in darkgrey podzolized soil under applying mineral fertilizers in dose of 18,5–316,5 kg/ha with ploughing crop by-products deficiency of copper and zinc microelements in soil becomes more profound and there is a danger of worsening ecotoxicological state of agroecotopes due to accumulation total and movable forms of lead and cadmium

Ключові слова

система удобрення, позакореневе підживлення, зерно- просапна сівозміна, темно-сірий опідзолений ґрунт, елементи живлення, продуктивність, ефективність, захисні функції ґрунту

Бібліографічний опис

Вплив системи удобрення на продуктивність культур ланки зерно-просапної сівозміни та родючість темно-сірого опідзоленого грунту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г- наук: 06.01.04 - агрохімія / І. І. Клименко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 22 с

Зібрання