Удосконалення елементів інтенсивної технології вирощування буряків цукрових у Правобережному Лісостепу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Результатом проведених досліджень є розроблена біоадаптивна технологія, яка забезпечує формування продуктивності (64,5–78,9 т/га) буряків цукрових на основі застосування нових високопродуктивних стійких проти хвороб вітчизняних гібридів та агротехнічних заходів, зменшення витрат на21,2 % за рахунок мінімізації технологічних операцій та хімічного навантаження шляхом застосування нових препаратів з мінімальними нормами внесення. Для своєчасного регулювання поживного режиму буряків цукрових необхідно проводити позакореневе підживлення мікроелементами у першій і другій половини вегетації шляхом послідовних обприскувань дрібними нормами витрат мікродобрив. В період вегетації буряків цукрових у осінній період застосування позакореневого підживлення шляхом проведення двох і чотирьох послідовних обприскувань мікроелементами сприяє підвищенню продуктивності. Запропонована в роботі система захисту посівів буряків цукрових від бур’янів виключає індукування хімічних стресів у рослин і передбачає збільшення кількості послідовних обприскувань гербіцидами з використанням мінімальних разових норм їх витрати. Встановлено, що у зоні Правобережного Лісостепу України збільшення кількості послідовних обприскувань фунгіцидами Фалькон 460 ЕС, Альто супер 330 ЕС, к.е., Імпакт 500 КС, Церкоштеф, к.с. до чотирьох забезпечило збереження 59,9 т/га коренеплодів. Цукристість коренеплодів у цьому варіанті становила 16,8 %, вміст кондуктометричної золи – 0,93 %, а збір цукру – 10,1 т/га. Вирощування буряків цукрових за біоадаптивною технологією є економічно та енергетично вигідним заходом. При цьому річний економічний ефект становить 7673,8 грн/га, рівень рентабельності – 54 %, коефіцієнт енергетичної ефективності технології досягає 2,4

Опис

The thesis for getting the scientific degree of candidate of аgricultural sciences on specialty 06.01.09 – plant growing. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The research resulted in a bioadaptive technology that ensures the formation of beet roots productivity from 64,5 to 78,9 t/ha through the use of new highly disease–resistant domestic hybrids and farming practices and reducing costs by 21,2 % due to minimizing production steps as well as reducing chemical loads through the use of new formulations at the minimum application rates. For timely adjustment of nutrition regime in sugar beet, foliar application of microelements in the first and second half of the growing season is needed in the way of successive spraying minimum rate micronutrients. Longer growing season of sugar beet in the autumn when applying foliar feeding in two or four consecutive sprays of micronutrients promotes developing potential productivity of the crop.The proposed system of weeds control in sugar beet does not imply inducing chemical stress in plants and comprises increasing the number of consecutive sprays of herbicides at the minimum application rates. It was found that in the Right–Bank Forest–Steppe zone of Ukraine, increased number of consecutive sprays of fungicides Falcon 460 ES Alto Super 330 ES, KE, Impact 500 CS, Cercostef SC to four sprays provided saving 59,9 ton/ha of roots. Sugar content in roots in this treatment was 16,8 %, conductometric ash content of 0,93 %, and sugar yield of 10,1 t/ha. Cultivation of sugar beet according to bioadaptive technology is economical and energy saving, with annual economic benefit of 7,673,8 UAH/ha, profitability of 54 % and the rate of energy efficiency of 2,4

Ключові слова

буряки цукрові, біоадаптивна технологія, позакореневе підживлення, фотосинтез, контролювання бур’янів, строки збирання, урожайність, економічний ефект, енергетична ефективність

Бібліографічний опис

Удосконалення елементів інтенсивної технології вирощування буряків цукрових у Правобережному Лісостепу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.01.09 - рослинництво / О. В. Широкоступ ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 23 с

Зібрання