Формування ефективного використання сільськогосподарських земель Полісся України в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У роботі поглиблено теоретико-методологічні засади формування ефективного сільськогосподарського землекористування на засадах сталого розвитку. Здійснено аналіз еволюції розвитку знань про раціональне землекористування. Удосконалено поняттєво-термінологічний апарат досліджуваної проблеми. З використанням запропонованих показників здійснено оцінку ефективності використання посівних площ. Розроблено оптимальні розміри землекористувань для різних типів спеціалізації господарств. Економічно обґрунтовано необхідність дотримання у виробництві ґрунтово-біологічних методів господарювання. Розроблено методичний підхід застосування штрафних санкцій до господарюючих суб’єктів під час вирощування окремих культур з урахуванням рівня відновлення вмісту поживних речовин у ґрунті та величини їх прибутковості. Розроблено різні типи сівозмін, які дають змогу отримати позитивний баланс гумусу, та дано вартісну оцінку отриманого ефекту від їх запровадження. Удосконалено еколого-економічний механізм ефективного використання сільськогосподарських земель

Опис

The thesis for the degree of Doctor of Economic Sciences, specialty 08.00.06 – economics of natural resource use and environmental protection. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The work deepened theoretical and methodological principles of formation of efficient agricultural land use on the basis of sustainable development. The analysis of the evolution of knowledge about sustainable land use was performed. Definitions of the problems studied were improved. Using the proposed indicators the assessment of the efficiency of cultivated area use was performed. Optimum size of land use for different farm specialization types was developed. The necessity of compliance with soil-biological methods of economic management in manufacturer was economically grounded. Methodical approach was developed for penalties administration to business entities during the cultivation of certain crops considering the level of nutrient content recovery in the soil and the value of their profitability. Different types of crop rotations that enable obtaining positive humus balance were developed, and monetary evaluation of effect resulting from their implementation was given. Ecological and economic mechanism of effective use of agricultural land was improved

Ключові слова

ефективність, землекористування, сталість, раціональне землекористування, механізм, модель, родючість ґрунтів, розширене відтворення

Бібліографічний опис

Формування ефективного використання сільськогосподарських земель Полісся України в ринкових умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / А. М. Москаленко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 43 с

Зібрання