Санітарно-гігієнічне обгрунтування розробки кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено розробленню кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентаря. Вперше в Україні розроблено новий вітчизняний кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «ТДС» для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентаря. Проведено його лабораторні, токсикологічні і виробничі дослідження. Розроблено та погоджено нормативну документацію (ТУ У) на «Засіб кислотний мийно-дезінфікуючий «ТДС». Застосування кислотного засобу «ТДС» у поєднанні з лужними мийно-дезінфікуючими засобами згідно з розробленими технологічними режимами дозволяє у господарствах одержувати молоко незбиране високої якості згідно з ДСТУ 3662-97 та вимогами ЄС. Експериментально встановлено і запропоновано критерії оцінювання здатності кислотних мийних засобів руйнувати молочний камінь, тобто ефективність робочих розчинів засобів у виробничих умовах. Розроблено лабораторний метод визначення ефективності кислотних мийних засобів, який дає змогу швидко визначити придатність кислотних засобів ще до використання в господарствах. Вивчено санітарні умови одержання молока коров’ячого незбираного в господарствах залежно від їх технологічного оснащення і визначено найвагоміші показники, які найбільше знижують ґатунок молока незбираного. Розроблено методичні рекомендації щодо вимог санітарії та технологій одержання і первинної обробки молока у молочних кооперативах

Опис

Thesis for the candidate’s degree in veterinary sciences, specialty 16.00.06 – Animal Hygiene and Veterinary Sanitation. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is devoted to development of acid-detergent disinfectant to sanitize milking equipment and dairy equipment. For the first time in Ukraine, a new home, acid detergent-sanitizer «TDS» to sanitize milking equipment and dairy equipment. Held its laboratory, toxicology and industrial research. Developed and approved normative documentation (TU) in the «Tool acid detergent-sanitizer «TDS». The use of acid means «TDS» in combination with alkaline detergent-disinfectants complying with technological modes allows farms to obtain raw milk of high quality in accordance with GOST 3662-97 and EU requirements. Experimentally (proposed formulated) criteria for assessing the ability of acidic detergents to break down milk stone, that efficiency means working solutions in a production environment. Developed a laboratory method of determining the effectiveness of acid detergent that allows you to quickly determine the suitability of vehicles acid before use in farms. Studied sanitary conditions obtaining whole cow's milk in farms, depending on their technological equipment, and determined the most significant indicators that most lower grade raw milk. Developed guidelines for sanitation requirements and methods of production and initial processing of milk into dairy cooperatives

Ключові слова

кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «ТДС», доїльне устаткування, санітарна обробка

Бібліографічний опис

Санітарно-гігієнічне обгрунтування розробки кислотного мийно-дезінфікуючого засобу для доїльного устаткування та молочного інвентаря: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.06 - гігієна тварин та ветеринарна санітарія / С. В. Лайтер-Москалюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с.

Зібрання