Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції

Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. Дисертаційна робота присвячена дослідженню питань професійної підготовки інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції. Розкрито особливості структури, змісту, форм, методів навчання у процесі їхньої професійної підготовки у французьких вищих інженерних школах, до яких належать модульна система організації навчання з інтегративним модульним контролем комісією; міждисциплінарна структуризація змісту навчання; професіоналізація навчання на основі принципів педагогічної інноваційності, поєднання під час навчання досвіду академічного викладацького складу і фахівців-професіоналів та тісного співробітництва інженерних шкіл з професійними колами; орієнтація інженерів аграрного профілю на виконання ними насамперед управлінської функції; реалізація наскрізного трирічного інженерного проєкту, який виконується майбутнім інженером аграрного профілю на виробництві. Представлено структурно-функціональну схему професійної підготовки інженерів аграрного профілю в університетах і вищих інженерних школах Франції, що унаочнює освітній процес і відображає зміст підготовки цих фахівців протягом трьох років навчання. Схарактеризовано основні історичні етапи розвитку вищої аграрно-інженерної освіти Франції. Проаналізовано структуру і зміст навчальних програм підготовки інженерів аграрного профілю у Франції й Україні. Обґрунтовано доцільність використання досвіду французьких вищих інженерних шкіл у процесі професійної підготовки інженерів аграрного профілю в Україні (розширення можливостей неформальної освіти з подальшою сертифікацією набутих фахівцем компетентностей, запровадження внутрішньої і зовнішньої мобільності студентів шляхом стажування як обов’язкового складника навчального плану, гнучкість програмних компонентів, виконання наскрізного інженерного проєкту)

Опис

The thesis for the scientific degree of the Candidate of Pedagogical Sciences by the specialty 13.00.04 – Theory and Methodology of Vocational Education. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. The thesis deals with the study of issues of professional training of agricultural engineers in the system of higher education in France. The features of the structure, content, forms, methods of training in the process of professional training of these specialists in French higher engineering schools are determined: a modular system of training with an integrative modular control by the commission; interdisciplinary structuring of learning content; the professionalization of training based on the principles of pedagogical innovation, the combination of academic experience and professional specialists and close cooperation of engineering schools with professional circles during their studies; orientation of agrarian engineers to fulfill, first of all, their management function; implementation of a three-year engineering project that is being carried out by the future engineer of an agricultural profile in production. A structural-functional scheme of professional training of agricultural engineers in universities and higher engineering schools in France is presented, which reflects the content of the training of these specialists during three years of study. The main historical stages of development of higher agricultural and engineering education in France are characterized. The structure and content of training programs for the training of agricultural engineers in France and Ukraine are analyzed. The expediency of using the experience of French higher engineering schools in the process of professional training of agricultural engineers in Ukraine (empowerment of non-formal education with subsequent certification of competencies acquired by a specialist, the introduction of internal and external mobility of students through training as a mandatory component of the curriculum, flexibility of components, the implementation of end-to-end engineering project)

Ключові слова

професійна підготовка, методи, форми, вища інженерна школа, інженер аграрного профілю

Бібліографічний опис

Професійна підготовка інженерів аграрного профілю в системі вищої освіти Франції: автор. дис. . кандидата педагогічних наук: 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти" (педагогічні науки) / Н.А. Рудницька ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 22 с.

Зібрання