Стійкість сортів пшениці озимої та їх використання проти шкідників в інтегрованому захисті в Лісостепу України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Показано потенційні можливості України щодо збільшення виробництва зерна пшениці і доведення його щорічно до 40–42 млн т. Проведено системний аналіз чинників розриву між потенційною продуктивністю сучасних сортів і фактичною їх реалізацією в 2011 і 2012 рр. лише на 27–30 %. На посівах пшениці в Лісостепу небезпечними фітофагами є близько 40 видів з таких груп: ґрунтові, внутрішньостеблові, сисні, листогризучі, гризучі фітофаги зерна в колоссі. Розроблено методологію оцінювання на стійкість проти основних шкідників пшениці як окремих типів (антибіоз, антиксеноз, толерантність, ухилення), так і адитивного рівня стійкості за 9-баловими шкалами. Описано модель комплексно стійкого сорту, що включає 32 параметри та систему обліків і вимірювань за стандартизованими 9-баловими шкалами. Проведено оцінювання 50 сортів пшениці озимої м’якої на стійкість проти домінуючих в зоні шкідників. Розроблено концепцію екологізованого захисту пшениці озимої, де домінуючими мають бути організаційно-господарський та агротехнічний, імунологічний, біологічний методи відповідно в такому співвідношенні 25: 25: 15 %.

Опис

Thesis for the degree of Doctor of Agricultural Sciences in the specialty 16.00.10 – entomology. – National University of life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, 2016. Showing the potential of Ukraine (soil and climatic conditions, the potential productivity of varieties of 10,2 t/ha and more) to increase production of wheat and bring it each year to 40–42 million tons. A systematic analysis of the factors the gap between potential productivity of modern varieties and the actual their implementation in 2011 and 2012 only 27–30 %. On crops of wheat in forest-steppe dangerous phytophagous there are about 40 species of these groups: ground, sucking, leaf-eating, gnawing herbivores grain in the ear. The methodology of assessment on the stability against the major pest of wheat as the individual types (antibiosis, antiksenoz, tolerance, avoidance) and additive level of stability by 9-point scale. The described model of integrated sustainable varieties and accounting system and measurement on standardized scales. The evaluation of 50 varieties of soft winter wheat for resistance against the dominant pests in the area. The concept ecologized protect winter wheat, which should be the dominant organizational-economic and agro-technical, immunological, biological in a ratio of 25: 25: 15 %.

Ключові слова

пшениця озима м’яка, основні шкідники, потенційні і фактичні втрати врожаю, методологія оцінювання стійкості, сорти, інтегрований контроль

Бібліографічний опис

Стійкість сортів пшениці озимої та їх використання проти шкідників в інтегрованому захисті в Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.г. наук: 16.00.10 - ентомологія / О. О. Стригун ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 45 с.

Зібрання