Біологічні та екологічні особливості представників роду Philadelphus L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі наведено результати комплексних досліджень біологічних та екологічних особливостей культиварів роду Philadelphus L. в умовах м. Києва. Встановлено таксономічний склад чубушників, які зустрічаються у насадженнях загального та обмеженого користування регіону дослідження, здійснено оцінку їх загального стану та декоративності. Проведені дослідження морфо-анатомічних особливостей однорічних пагонів чубушників виявили, що в їх будові виділяються достатньо консервативні (структура ксилеми, флоеми і епідерми) і пластичні (перимедулярна зона, склеренхіма та осьова паренхіма) ознаки. Встановлено значну морозо-, посухо- і жаростійкість представників роду Philadelphus L. Функціональний стан фотосистеми і пігментного комплексу листків чубушників характеризує їх як рослини, адаптовані до широкого діапазону рівня освітлення. Досліджено склад вторинних метаболітів у тканинах листків представників роду Philadelphus L. Це дозволило виявити біохімічну поліваріантність їх фенольного комплексу та специфічну групу флавоноїдів карликової форми чубушника, що активно впливає на гормональну регуляцію морфогенезу. Розроблено оптимальні схеми вирощування адаптованого садивного матеріалу, визначені найефективніші стимулятори коренеутворення для зелених живців. Удосконалено біотехнологію розмноження чубушників in vitro, яка включає активацію росту меристем експланта, прямий морфогенез та дає змогу отримати велику кількість рослин-регенератів

Опис

Thesis for Ph.D. degree of agriculture sciences from specialty 06.03.01 – forest culture and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. In the dissertation presents the results of complex researches the biological and ecological characteristics of the genus Philadelphus L. cultivars in Kyiv city. Established taxonomic composition of Philadelphus L. that occur in greenery of general limited usage in region of research, assesses their general state of decoration, and assesses their general condition and decoration. The research of morphological and anatomical features of annual shoots of mock orange found, that in their structure stand rather conservative (structure of xylem, phloem and the epidermis) and plastic (perymedulyarna zone, sclerenchyma and parenchyma axial) signs. Established a significant frost-, drought- and heat resistance of the genus Philadelphus L. The functional status of photosystem and pigment complex leaves of mock orange characterizes them as plants adapted to a wide range of lighting. Investigated the structure of secondary metabolites in leaves tissues of the genus Philadelphus L., that allowed revealed the biochemical multivariate their phenolic complex and specific group of flavonoids dwarf forms of mock orange, that actively influences in the hormonal regulation of morphogenesis. Designed the optimum scheme cultivation adapted plant material, identified the most effective stimulant of for root green cuttings. Improved the biotechnology propagation of mock orange in vitro, which include the activation of growth meristem explants, direct morphogenesis and allows to get a large number of plants

Ключові слова

Philadelphus L., кора, флоема, ксилема, паренхіма, морозостійкість, посухостійкість, живцювання, in vitro, пігменти, феноли

Бібліографічний опис

Біологічні та екологічні особливості представників роду Philadelphus L. та перспективи їх використання в озелененні м. Києва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / С. М. Костенко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання