Протиерозійні властивості дубових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровської височини

Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена дослідженню та аналізу існуючих захисних лісових насаджень яружно-балкових систем центральної частини Придніпровської височини. Наведено аналітичний огляд літературних джерел з питань дослідження меліоративних властивостей та особливостей росту насаджень, які запобігають змиванню та розмиванню ґрунту, сприяють припиненню утворення яруг та збалансовують яружно-балкові ландшафти. На основі дослідження яружно-балкових дубових насаджень центральної частини Придніпровської височини обґрунтовано здатність захисних лісових насаджень протидіяти водній ерозії ґрунтів. Досліджено низку меліоративних властивостей захисних лісових насаджень, зокрема: твердість і водопроникність ґрунту, меліоративні властивості лісової підстилки, протиерозійна роль кореневих систем, агрохімічні властивості ґрунту, розподіл снігу і запаси вологи в ньому, промерзання ґрунту. Виявлено особливості росту насаджень на еродованих землях. Встановлено, що захисні лісові насадження на яружно-балкових землях виконують свої функції, повністю акумулюють поверхневий стік і переводять його в ґрунтовий

Опис

The thesis for awarding a scientific degree of candidate of agricultural sciences in specialty 06.03.01 – forest plantations and phytomelioration. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis is devoted to research and analyze the protective forest plantations in ravines and gullies of the central part of the Dnieper Plateau. An analytical review of the literature on the study of the properties and characteristics of land reclamation growth plantations that prevent soil erosion and flushing, help curb the formation of cliffs and ravine-balance the beam landscapes. Based on research of ravine-gully oak stands of central Dnieper Upland it’s proved the ability of protective forest plantations to counteract water erosion. It’s researched a number of meliorative properties of protective forest plantations, including: hardness and permeability of soil, meliorative properties of forest litter, erosion control role of root systems, agrochemical properties of soil, the distribution of snow and moisture reserves in it, soil freezing etc. The features of growth plantations on eroded lands have been researched. Found that protective forest plantations on ravine and gully lands perform their functions completely accumulate runoff and convert it into the soil

Ключові слова

протиерозійні насадження, яружно-балкові землі, дуб звичайний, водна ерозія, меліоративні властивості, ріст, промерзання ґрунту, снігорозподіл, водопроникність, твердість, кореневі системи

Бібліографічний опис

Протиерозійні властивості дубових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровської височини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата с.-г. наук: 06.03.01 - лісові культури та фітомеліорація / Я. І. Крилов ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання