Сечокислий діатез в індичат (діагностика, лікування та профілактика)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертаційній роботі відображено результати досліджень клінічних і метаболічних порушень в організмі індичат за сечокислого діатезу в умовах екстенсивної технології їх вирощування та розроблено здобувачем метод профілактики і лікування індичат за цієї патології з використанням комплексного мінерального препарату Індикамін. Розроблено новий ветеринарний препарат Індикамін на основі лактатних сполук макро- і мікроелементів, пребіотика Триман-П та адсорбента. У результаті проведених досліджень встановлено, що пребіотик Триман-П у дозі 0,5 мг/л води не має токсичної дії на шлунково-кишкову мікрофлору та стимулює її ріст. При цьому відмічається покращення перетравлення корму та всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті індичат. Встановлено, що застосування препарату Індикамін у кількості 2,0 г/кг корму, є більш ефективним засобом лікування хворих на сечокислий діатез індичат, порівняно із застосуванням препарату Аллопуринол у дозі 10 мг/кг маси тіла, що проявляється покращенням загального стану індичат, нормалізації морфологічних і біохімічних показників крові. Більшість клінічних, морфологічних та біохімічних показників крові відновлюється в організмі хворих на сечокислий діатез індичат вже протягом перших 14 діб, а повне одужання настає на 21 добу лікування індичат. Застосування індичатам місячного віку впродовж 30 діб препарату Індикамін у кількості 1,0 г/кг корму попереджує виникнення в них сечокислого діатезу та є ефективним методом профілактики цієї патології. Це дає підстави рекомендувати препарат Індикамін до застосування у ветеринарній медицині для лікування індичат за сечокислого діатезу

Опис

Thesis for the Degree of Candidate of Veterinary Science in specialty 16.00.01 Diagnosis and Therapy of Animals. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. In the dissertation there are the results of the clinic and metabolic disorders in the organism of baby turkeys with uric acid diathesis under the conditions of extensive technology of their breeding and there is a developed by the applicant method of prevention and treatment of turkeys with this pathology by using the complex mineral product Indykamin. We’ve created a new veterinary product Indykamin based on the lactate compound of macro- and microelements, probiotic Tryman-P and adsorbent. As a result of the done research it was stated that the probiotic Tryman-P in a dose of 0.5 mg/l of water is not toxic for the digestive flora and stimulates its growth. At the same time it was noted that the digestion of food and the absorption of nutrients in the digestive tract of baby turkeys improves. It is stated that the usage of the product Indykamin in a dose of 2.0 g/kg of food is a more effective way of treatment of the uric acid diathesis ill baby turkeys in comparison to the usage of the product Allopurynol in a dose of 10 mg/kg of body mass. This is indicated by the improvement of the overall health of baby turkeys, the normalization of the morphological and biochemical blood indices. The most of clinical, morphological and biochemical blood indices are being renewed in the organism of uric acid diathesis ill baby turkeys already during the first 14 days, and a full recovery happens on the 21 day of treatment the turkeys. The usage of the product Indykamin for baby turkeys aged 1 month during 30 days in a dose of 1.0 g/kg of food prevents the beginning of the uric acid diathesis among them and is an effective method of prevention of this pathology. That gives the basis to recommend the product Indykamin for usage in veterinary medicine for the treatment of the uric acid diathesis ill baby turkeys

Ключові слова

сечокислий діатез, індики, клінічний стан, гематологічні показники, мікроскопічні дослідження, діагностика, лікування, профілактика

Бібліографічний опис

Сечокислий діатез в індичат (діагностика, лікування та профілактика): автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук: 16.00.01 "Діагностика і терапія тварин" / С.Г. Вишневський ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 23 с.

Зібрання