Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. Розкрито сутність поняття та зміст інформаційного забезпечення як забезпечуючої складової інформаційної системи, сформульовано основні вимоги та етапи побудови системи інформаційного забезпечення аграрного сектору. Обґрунтовано, що інтелектуальною основою системи інформаційного забезпечення є інформаційні ресурси; узагальнено методичні підходи щодо їх формування та основні напрями використання. Розраховано рівень інформатизації аграрного сектору Київської області на основі індикаторів Національної системи оцінки рівня розвитку інформаційного суспільства в Україні та інтегрованих композитних індексів для визначення передумов впровадження системи інформаційного забезпечення. Запропоновано методичні підходи щодо формалізації рівня забезпечення інформаційних потреб суб’єктів господарювання та інтегровану оцінку ефективності впровадження інформаційних систем в аграрний сектор. Формалізовано оптимізацію обсягу інформаційного забезпечення, а саме ймовірність втрати інвестицій під час реалізації інноваційних проектів в аграрному секторі та надано пропозиції щодо формування інноваційної складової в системі інформаційного забезпечення. Обґрунтовано організаційно-інформаційну модель сталого розвитку аграрного сектору як сукупності функціональних підсистем: організаційної, економічної, інноваційної, соціальної, екологічної та інформаційної

Опис

The dissertation to obtain scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 08.00.03 – economics and management of the national economy. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The essence of the concept and content of informational provision as providing component of information system are revealed, the basic requirements and stages of construction of information system of the agricultural sector is formulated. Proved that the intellectual foundation of information system are information resources, methodological approaches to their formation and main directions of use are generalized. Level of informatization of the agricultural sector of Kyiv region on the basis of the National System of indicators assessing the level of development of information society in Ukraine and integrated composite index to determine the preconditions for implementation of information system is calculated. Methodical approaches to formalization of level of provision of information needs of business entities and integrated assessment of effectiveness of implementation of information systems in the agricultural sector are suggested. Optimization of volume of informational provision is formalized, namely the probability of loss of investment attached to the implementation of innovative projects in the agricultural sector and suggestions for the formation of innovative component in the information system are provided. Organizational and informational model of sustainable development of the agricultural sector as a set of functional subsystems: organizational, economic, innovation, social, environmental, and information are substantiated

Ключові слова

інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні ресурси, інформаційна система, складові інформаційного забезпечення, аграрний сектор, ефективність

Бібліографічний опис

Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Н. А. Рогоза ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 21 с

Зібрання