Еймеріоз телят (поширення, діагностика та лікування)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертації викладено матеріали із вивчення поширення, методів діагностики та лікування телят за еймеріозу в умовах господарств північно-західного регіону України. Встановлено сезонну та вікову динаміку еймеріозу телят. Визначено рівень інвазованості телят еймеріями та іншими видами паразитів. Встановлено видовий склад еймерій та інших збудників інвазій, які реєструються у складі кишкових паразитоценозів телят. Вперше в Україні зареєстровано Еimeria сanadensis, Е. аuburnensis, Е. вrasiliensis, Е. wyomingensis і Е. bucidnoпensis. Проведено порівняльний аналіз методів лабораторних досліджень. Підтверджено високу ефективність способу зажиттєвої діагностики еймеріозу телят. Встановлено його переваги порівняно з іншими копроскопічними методами досліджень. Визначено ефективність байкоксу 5 % за еймеріозу телят. Проведено порівняльний аналіз ефективності лікарських препаратів у формі розчинів та порошку (байкокс 5 %, бровасептол ін’єкційний та бровасептол порошок) за еймеріозу телят. Досліджено вплив лікарських засобів на морфологічні і біохімічні показники крові телят.

Опис

Candidate’s thesis of veterinary sciences on speciality 16.00.11 – Parasitology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2016. The thesis presents the results of investigations of the spreading, the methods diagnostics and treatment of young cattle affected by Eimeria spp. in the northwest of Ukraine. Seasonal and age dynamics of invasion was established. The level of Eimeria invasion of calves and associations with different species of parasites is defined. Association of Eimeria spp. were found with nematodes eggs parasites and ciliate in small and large intestine. Species of Еimeria сanadensis, Е. аuburnensis, Е. вrasiliensis, Е. wyomingensis and Е. bucidnonensis were discovered in calves in Ukraine for the first time. A comparative diagnostics of the different methods investigation for eimeriosis of cattle was analyzed. The high diagnostic efficacy of life’s method for detection eimeriosis of young cattle is confirmed. The advantage of its method has been established over other coproscopy methods. The high efficacy of Baycox 5 % is proved. A comparative analysis of the effectiveness medical substances the solution and powder form (Baycox 5 % and Brovaseptol) for affected by Eimeria spp. calves has been carried out. The effect of drugs on the morphological and biochemical blood indeces of young cattle was studied.

Ключові слова

еймеріоз, телята, поширення, методи діагностики, байкокс 5 %

Бібліографічний опис

Еймеріоз телят (поширення, діагностика та лікування): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.11 - паразитологія / Р. О. Слободян ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 23 с.

Зібрання