Ефективність удобрення сої залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту в умовах західного полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.01.04 «Агрохімія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та практичне вирішення наукового завдання щодо оптимізації живлення рослин сої за вирощування її на дерново-підзолистому ґрунті в умовах Західного Полісся, визначено дію систем удобрення за різної кислотності ґрунту на його поживний режим та формування врожаю сої. Встановлено, що тривале систематичне застосування добрив та післядія вапнування суттєво змінювали основні фізико-хімічні та агрохімічні властивості дерново-підзолистого ґрунту. На 16 рік після внесення 0,5; 1,0; 1,5 та 2,0 доз вапна на фоні 1,0 норми мінеральних добрив та заорювання соломи реакція ґрунтового середовища (pHKCl) досягала рівня 4,7; 5,1; 5,6 та 5,8, а на органо-мінеральному фоні без вапнування – 4,2. Внесення одинарної норми мінеральних добрив на фоні заорювання соломи та післядії двох доз вапнякового меліоранта, а також підвищеної норми добрив за післядії 1,0 дози вапна забезпечило максимальне накопичення в орному шарі ґрунту мінеральних сполук азоту (10,5–18,7 мг/кг ґрунту) та рухомих сполук фосфору (230–258 мг/кг ґрунту) залежно від фази росту і розвитку рослин сої. Найбільший уміст рухомих сполук калію (92,0–116 мг/кг ґрунту) забезпечила органо-мінеральна система із внесенням підвищеної норми мінеральних добрив за післядії 1,0 дози вапна. Встановлено, що покращення умов мінерального живлення сої зумовлює збільшення витрат елементів живлення рослинами на формування 1 т основної та відповідної кількості побічної продукції, які були максимальними (70,9 кг азоту; 15,4 кг фосфору та 37,6 кг калію) за органо-мінеральної системи удобрення із внесенням N40P60K60 з доповненням двократним позакореневим підживленням мікродобривом «Нутрівант Плюс» олійний. Внесення мінеральних добрив у нормі N40P60K60 на фоні післядії 2,0 доз вапна (рНKCl 5,8) та заорювання соломи на добриво і позакореневе підживлення мікродобривом забезпечили найвищу врожайність сої на рівні 2,11 т/га

Опис

Dissertation for the degree of a candidate of agricultural sciences in the specialty 06.01.04 «Agrochemistry». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. In the dissertation the theoretical argumentation and practical decision of the scientific problem for optimization of the soybeans nutrition at its growing on sod-podzolic soils in the conditions of Western Polissia are given. The effect of fertilization and liming systems on the nutrient regime of the soil and the formation of soybean yield is determined. It was established that the long-time fertilizers application and liming changes significantly the basic physical-chemical and agrochemical properties in sod-podzolic soils. So, the lime application in 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 doses on the background of the organo-mineral fertilization caused the next pHKCl in soil solution on the 16th year: 4.7, 5.1, 5.6 and 5.8. In variant with the background of the organo-mineral fertilization without liming it was 4.2. The application of single rate of mineral fertilizers on the background of plowing the straw as fertilizer with the aftereffect of two doses of limestone ameliorant caused the maximum accumulation of mineral compounds of nitrogen and mobile compounds of phosphorus in the arable soil layer according to the growth stages of soybean. The same results were got in variant with application of increased fertilizer rate on the aftereffect of 1.0 dose of lime. The content of mineral nitrogen compounds was 10.5–18.7 mg/kg of soil and the content of the mobile compounds of phosphorus was 230–258 mg/kg of soil. The highest content of mobile compounds of potassium was 92.0–116 mg/kg of soil in the variant where was used the organic-mineral system of fertilization with the increased rate of mineral fertilizers on the aftereffect of 1.0 dose of lime. The improvement of soybean mineral nutrition caused increasing the uptake of the main nutrients for plant development. The macroelements uptake for the 1 t seed formation and corresponding amount of by-products was 70.9 kg of nitrogen, 15.4 kg of phosphorus and 37.6 kg of potassium in the organo-mineral fertilizer system with the fertilizers application in rate N40P60K60 on the background of 2.0 doses of lime and with foliar fertilization by microfertilizers named Nutrivant Plus for oil crops. And it was maximal. The highest yield for soybean was 2.11 t/ha. It was in variant with the application of mineral fertilizers in the rate N40P60K60 on the aftereffect of 2.0 doses of lime (pHKCl – 5.8) on the background of straw plowing as fertilizer with the foliar fertilizers application

Ключові слова

соя, система удобрення, вапнування, позакореневе підживлення, кислотність, азот мінеральних сполук, рухомі сполуки фосфору та калію, урожайність, якість зерна

Бібліографічний опис

Ефективність удобрення сої залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту в умовах західного полісся: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.01.04 "Агрохімія" / С.М. Кулик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 24 с.

Зібрання