Білковий та амінокислотний склад крові щурів за дії свинцю різної дисперсності та його корекція

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено визначенню білкового та амінокислотного складу крові щурів за дії свинцю різної дисперсності. Розроблено біологічну модель отруєння щурів свинцю ацетатом та наночастинками свинцю, а також досліджено білковий та амінокислотний склад крові щурів за дії свинцю різної дисперсності. Відмічено, що отруєння щурів ацетатом свинцю та наночастинками свинцю збільшує вміст свинцю в крові, печінці, нирках, легенях, серці, селезінці та мозку. Застосування препарату «Глутаргін» знижує вміст токсиканту в тканинах і органах щурів отруєних свинцем різних дисперсних форм. Встановлено підвищення в крові щурів отруєних свинцю ацетатом та наночастинками свинцю активності аспартатамінотрансферази, аланінамінотрансферази, лактатдегідрогенази, γ-глутамілтранспептидази та лужної фосфатази. З’ясовано, що введення щурам свинцю ацетату та наночастинок свинцю, викликає зниження вмісту альбумінів, α1- та α2-глобулінів та підвищує вміст β- та γ-глобулінів крові, а також призводить до збільшення рівня Ig G1, Ig G2, церулоплазміну, трансферинів молекулярною масою 85–80 та 75 кДа, преальбумінів молекулярною масою 60–50 кДа та знижує вміст преальбумінів з молекулярною масою 20–15 та 45 кДа. Встановлено, що свинцю ацетат сприяє накопиченню в крові високо- та низькомолекулярних циркулюючих імунних комплексів, тоді як наночастинки свинцю викликають зниження вмісту високомолекулярних циркулюючих імунних комплексів у крові. Відмічено, що за дії різних дисперсних форм свинцю, спостерігаються значні зміни вмісту вільних амінокислот сироватки крові щурів. Виявлено коригуючу дію препарату «Глутаргін» щодо зниження накопичення свинцю в організмі та сталості вмісту вільних амінокислот, рівня циркулюючих імунних комплексів та білкових фракцій крові щурів отруєних різними дисперсними формами свинцю

Опис

Dissertation thesis is submitted for a scientific degree of the candidate of biological sciences in the specialty 03.00.04 Biochemistry. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis is aimed at defining the protein and amino acid rats’ blood composition when affected by lead of different dispersion. A biological model of rats’ poisoning with plumbic acetate and lead nanoparticles was developed as well as protein and amino acid rats’ blood composition when affected by lead of different dispersion was studied. It should be noted that rats’ poisoning with plumbic acetate and lead nanoparticles increases the amount of lead in blood, liver, kidneys, lungs, heart, spleen and brain. Use of drug «Glutargin» reduces the content of the toxic agent in tissues and organs of rats poisoned with lead of different dispersion forms. The increase of serum aspartate amino transferase, alanine aminotransferase, lactate dehydrogenase, gamma-glutamyltransferase and alkaline phosphatase activity in the blood of rats poisoned with plumbic acetate and lead nanoparticles was found. It was revealed that vaccinating rats with plumbic acetate and lead nanoparticles causes reduction of albumins, α1- and α2-globulins content and increases the level of β- and γ-globulins in blood and also leads to the increase of Ig G1, Ig G2 level, caeruloplasmin, transferrin with molecular weight of 85–80 and 75 kDa, prealbumins with molecular weight of 60–50 kDa and reduces the content of prealbumins with a molecular weight of 20–15 and 45 kDa. It was found that plumbic acetate favors the accumulation of high- and low-molecular circulating immune complexes in blood, whereas lead nanoparticles cause the reduction of high-molecular circulating immune complexes in blood. It was noted that under the influence of various dispersion forms of lead, significant changes of free amino acid content in rats’ blood serum are observed. The corrective action of «Glutargin» in reducing the accumulation of lead in body and content stability of free amino acids, the level of circulating immune complexes and blood protein fractions of rats poisoned with different dispersion forms of lead was found

Ключові слова

свинцю ацетат, наночастинки свинцю, білки, амінокислоти, циркулюючі імунні комплекси, «Глутаргін»

Бібліографічний опис

Білковий та амінокислотний склад крові щурів за дії свинцю різної дисперсності та його корекція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата біологіч. наук: 03.00.04 - біохімія / І. А. Лазаренко-Черноусова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 24 с

Зібрання