Патоморфологічні зміни в курей при синдромі зниження несучості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2016. У дисертаційній роботі приведено результати комплексного вивчення синдрому зниження несучості в курей-несучок із застосуванням епізоотологічних, клінічних, патолого-анатомічних, гістологічних і статистичних методів дослідження. Встановлено, що економічні збитки внаслідок захворюваності курей-несучок на синдром зниження несучості, головним чином, зумовлені зниженням продуктивності хворої птиці та збільшенням затрат кормів на одиницю продукції. Уточнено особливості макроскопічних змін у курей-несучок при синдромі зниження несучості. Показано, що такі зміни в органах яйцеутворення залежать від ступеня ураження статевих органів. З’ясовано, що специфічними для синдрому зниження несучості мікроскопічними змінами в яєчниках курей є наявність у ядрах багатьох клітин строми, жовтих тіл і епітелію фолікулів різних стадій розвитку базофільних і еозинофільних тілець-включень. Частина ядер при цьому набуває виразно оксифільних властивостей. Безпосередньою причиною зниження несучості є зменшення кількості оогоній і первинних ооцитів. Аналогічні специфічні зміни також реєструються в ядрах клітин епітелію різних відділів яйцепроводу, тонкої й товстої кишки, а також канальців нирок. Встановлено, що достатньою підставою для постановки діагнозу на синдром зниження несучості в курей є наявність у епітеліоцитах яєчників, яйцепроводів, тонкої кишки та канальців нирок внутрішньоядерних базофільних і еозинофільних тілець-включень. На основі одержаних результатів запропоновано критерії патоморфологічної діагностики цієї хвороби та розроблено повний алгоритм діагностики синдрому зниження несучості

Опис

Thesis for a candidate degree in Veterinary Sciences on a speciality 16.00.02 – Pathology, Oncology and Morphology of animals. – National University of Life and environmental Science of Ukraine, Kyiv, 2016. In the thesis results of complex studying of the egg drop syndrome in hens with application of epidemiological, clinical, dissectional, histological and statistical methods of researches are presented. It is positioned that economic losses owing to this disease are mainly caused by decrease in efficiency of a sick birds and augmentation of expenses of a forage at reception of a unit of production. Was make more accurate gross changes in hens at the egg drop syndrome. It is shown that such changes in the ovarium and oviduct depend on degree of a lesion of generative organs. In 12.8 % of hens comes to light serous catarrh of the small intestine. It is shown that specific for egg drop syndrome microscopic changes in ovaries of hens there is a presence in nuclei of many stromal cells, cells if yellow bodies and an epithelium of follicles of different stages basophilic and eosinophilic inclusion-bodies. Some nuclei thus become completely eosinophilic. It is shown that for pathomorphological diagnosis statement on a egg drop syndrome in hens the presence in ovary epithelial cells, epithelial cells of oviduct, small intestine and kidney tubules intranuclear basophilic and eosinophilic inclusion-bodies is sufficient. On the basis of the received results criteria pathomorphological diagnostics of the egg drop syndrome are offered and the full algorithm of diagnostics of this illness is developed. As the egg drop syndrome virus propagates mainly in epithelial cells of ovarium, oviduct, small intestine and kidney tubules, this virus offered to fall to epitheliotrope viruses

Ключові слова

кури, синдром зниження несучості, макроскопічні зміни, мікроскопічні зміни, яєчник, яйцепровід, нирки, тільця-вкючення

Бібліографічний опис

Патоморфологічні зміни в курей при синдромі зниження несучості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.02 - патологія, онкологія і морфологія тварин / Е. С. Шацило ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2016. - 21 с

Зібрання