Біоморфологія черепа представників родини вовчих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. У дисертації на основі широких порівняльних краніометричних досліджень черепа тварин представників родини вовчих встановлено, що досліджені види та породи собак характеризуються різними біоморфологічними адаптаціями, що зумовлено пристосуванням до певного способу добування їжі, а також є наслідком штучного відбору у свійських собак. За формою черепи собак поділяються на три типи – мезоцефалічні, що є ближчими до предкових форм, а також доліхо- (довгоморді) та брахіцефалічні (короткоморді), що виникли в результаті штучного відбору. Але варто зазначити, що череп у всіх досліджених представників поділяється на масивний, умовно масивний та немасивний. Тип голови, а саме будова лицевого черепа накладає свої відбитки на форму та ступінь розвитку черепно-мозкової порожнини та лобових синусів. Крім того, поряд із краніометричним дослідженнями черепа на представниках деяких порід собак було проведено радіологічні – магніто-резонансні та комп’ютерно-томографічні дослідження для з’ясування ступеня розвитку лобових синусів, що дало можливість встановити раніше невідомі особливості їхніх розмірів щодо площі перерізу черепно-мозкової порожнини. Отже, радіологічними дослідженнями встановлено, що лобові синуси завжди асиметричні, а у чихуахуа одна суцільна порожнина, не розподілена на ліву та праву частини

Опис

The dissertation for awarding an academic degree of Candidate of Veterinary Sciences on specialty 16.00.02 «Pathology, Oncology and Morphology of Animals». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. In the dissertation on the basis of extensive comparative craniometric studies of the skull of the members of Canidae family it is established that the studied species and breeds of dogs are characterized by different biomorphological adaptations due to adjustment to a certain method of obtaining food, and, in domestic dogs, are the result of artificial selection. According to the shape of the skull dogs are divided into three types: mesocephalic, which are closer to the ancestral forms, as well as dolichocephalic (long-nosed) and brachycephalic (short-nosed), which arose as a result of artificial selection. But it should be noted that the skull of all studied representatives is divided into massive, relatively massive and non-massive. The type of head, namely the structure of the facial skull, also leaves its imprint on the shape and degree of development of the cranial cavity and frontal sinuses. In addition, along with craniometric studies of the skull in some breeds of dogs radiological studies, namely magnetic resonance imaging and computed tomography, were conducted to determine the degree of development of the frontal sinuses, which allowed to establish previously unknown features of their size in relation to the cross-sectional area of the cranial cavity. Thus, radiological studies have shown that the frontal sinuses are always asymmetric, and in the Chihuahua there is one continuous cavity, not divided into left and right parts

Ключові слова

біоморфологія, череп, брахіцефали, доліхоцефали, мезоцефали, лобовий синус, черепно-мозкова порожнина, родина вовчих, собака

Бібліографічний опис

Біоморфологія черепа представників родини вовчих: автор. дис. ...кандидата ветеринарних наук: 16.00.02 "Патологія, онкологія і морфологія тварин" (ветеринарні науки) / П.О. Луценко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2021. - 25 с

Зібрання