Динаміка рослинної біомаси штучних соснових лісів Південного Придністровського Полісся

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільсько-господарських наук зі спеціальності 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація». Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2018. Дисертаційну роботу присвячено дослідженню динаміки рослинної біомаси штучних соснових лісів Південного Придніпровського Полісся, розробленню моделей їх оцінки, визначенню обсягів депонованого вуглецю у фітомасі і мортмасі соснових насаджень досліджуваного регіону. Здійснено аналіз лісівничо-таксаційної характеристики соснових деревостанів Південного Придніпровського Полісся. Закладено тимчасові пробні площі для оцінки фітомаси і мортмаси штучних соснових деревостанів досліджуваного регіону. Проведено статистичний аналіз показників компонентів фітомаси та мортмаси деревостанів. Наявність та тісноту лінійного зв’язку компонентів рослинної біомаси з основними таксаційними показниками соснових деревостанів встановлювали за допомогою кореляційного аналізу. Отримано математичні моделі оцінки конверсійних коефіцієнтів фітомаси деревини стовбурів, кори стовбурів, стовбурів у корі, гілок, хвої, живого надґрунтового покриву та мортмаси. Розраховано загальний обсяг та щільність рослинної біомаси штучних соснових лісів Південного Придніпровського Полісся та депонованого в ній вуглецю. Здійснено аналіз динаміки рослинної біомаси з віком і встановлено, що накопичення біомаси забезпечується збільшенням обсягів фітомаси і мортмаси

Опис

Thesis research for degree of a candidate of agricultural sciences in the specialty 06.03.02 Forest Management and Forest Measurement. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. The thesis is devoted to the study of plant biomass dynamics of artificial pine forests of the Southern Prydniprovske Polissya, development of their assessment models, deposited carbon volumes determination in phytomass and mortmass pine plantations of the study region. The analysis of forestry and taxation characteristics of the pine forest stands of the Southern Pridneprovsky Polissya is carried out. Temporary test areas were set up to assess the phytomass and mortmass of artificial pine forests in the studied region. Statistical analysis of phytomass components indexes and forest stands mortmass was carried out. The presence and strength of plant biomass components linear connection with basic taxation indexes of pine stands was determined using correlation analysis. To quantify plant biomass of artificial pine forests a search of mathematical relations of trunk wood, trunk bark, trunks in the bark, branches, needles, forest live cover phytomass and mortmass with basic forest stands taxation indexes. The total volume and density of plant biomass of artificial pine forests of the Southern Pridneprovsky Polissya and the deposited carbon in it are calculated. In this thesis the dynamics of plant biomass with age was calculated. It is found that biomass accumulation is provided by phytomass and mortmass volumes increment

Ключові слова

депонований вуглець, кореляційний аналіз, мортмаса, Південне Придніпровське Полісся, регресійне рівняння, рослинна біомаса, таксаційна характеристика, фітомаса, штучні соснові насадження

Бібліографічний опис

Динаміка рослинної біомаси штучних соснових лісів південного придністровського полісся: автореф. дис. ... кандидата с.-г. наук 06.03.02 "Лісовпорядкування та лісова таксація" / С.С. Ковальська ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 20 с.

Зібрання