Формування антирабічного імунітету та вдосконалення методів контролю імуногенності інактивованих антирабічних вакцин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертації на основі комплексних серологічних досліджень вивчено динаміку формування антирабічного імунітету у щеплених лабораторних (білі миші, морські свинки), домашніх (собаки, коти) та сільськогосподарських (велика рогата худоба) тварин. Проведено 3 варіанти удосконалення методу оцінки імуногенної активності інактивованих антирабічних вакцин (тест NIH): постановка тесту на тваринах з індукованою фармакологічними препаратами імуносупресією; метод, який відображає природний шлях введення вакцини та інфікування тварин; використання у тесті вуличних ізолятів вірусу сказу замість CVS. За допомогою встановленої кореляції між імуногенною активністю інактивованих антирабічних вакцин та титром специфічних антирабічних антитіл у лабораторних тварин розроблено альтернативний метод«серологічного» тестування імуногенної активності інактивованих антирабічних вакцин на основі визначення поствакцинальних антирабічних антитіл. Цей тест скорочує термін випробовування, кількість мишей та виключення використання вірусу

Опис

Thesis of veterinary sciences candidate according to speciality 16.00.03 – veterinary microbiology, epizootology, infectious diseases and immunology. − National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis is based on the complex dynamics of serological tests studied the formation of rabies immunity in vaccinated laboratory (white mice, guinea pigs), domestic animals (dogs, cats) and agricultural (cattle) animals. Three options for improving the assessment method immunogenic activity of inactivated rabies vaccines (test NIH): staging test on animals with induced immunosuppression by pharmacological agents; method, which provides a natural way and getting the vaccine virus in the body; using of street virus in the test instead CVS-rabies virus. With installed correlation between the immunogenic activity of inactivated rabies vaccine and the titer of specific rabies antibody in laboratory animals developed an alternative method of «serum» test immunogenic activity of inactivated rabies vaccines based on the definition of post-rabies antibodies. This test reduces the trials, the number of mice and exclusion using virus

Ключові слова

антирабічна вакцина, антирабічні антитіла, імуногенна активність

Бібліографічний опис

Формування антирабічного імунітету та вдосконалення методів контролю імуногенності інактивованих антирабічних вакцин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія / А. П. Нікітова ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 24 с

Зібрання