Езофагостомоз свиней південно-східного регіону України (епізоотологія та заходи боротьби)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.11 «Паразитологія». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. У дисертації викладено особливості епізоотичної ситуації з езофагостомозу у свиней на спеціалізованих фермах та присадибних господарствах в умовах південно-східного регіону України, зокрема, Харківській та Дніпропетровській областях. Проведено аналіз вікової та сезонної динаміки, досліджено роль зоофільних мух родини Muscidae у контамінації навколишнього середовища і поширенні інвазії серед свиней неблагополучних господарств. Розроблено і запропоновано до застосування свиням гелеподібну форму нового протипаразитарного препарату «Авервет». Обґрунтовано технологію його виготовлення, вивчено фармако-токсикологічні властивості та експериментально встановлено ефективну дозу для застосування свиням у виробничих умовах. Для успішної боротьби з езофагостомозом удосконалено існуючу систему лікувально-профілактичних заходів для свиней

Опис

The thesis is to compete for the degree of a candidate of veterinary science in specialty 16.00.11 «Рarasitology». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The peculiarities of the epizootic situation with esophagostomosis in the pigs on the specialized and household farms in the conditions of the south-eastern region of Ukraine, in particular, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions have been presented in the dissertation. The analysis of the age and seasonal dynamics has been carried out, the role of the insects of the Muscidae family in the contamination of the environment and the spread of the invasion among the pigs on the unfavorable farms have been investigated. The gel-like form of a new anti-parasitic drug «Avervet» has been developed and proposed for the use in pig-breeding. In addition to that, the technology of the above drug production has been substantiated, the pharmacological and toxicological properties of the drug have been studied and the effective dose to be used for the pigs under production conditions has been experimentally determined. The existing system of the treatment and prevention measures has been improved to control esophagostomosis invasion in pigs successfully

Ключові слова

езофагостомоз, Oesophagostomum dentatum, Oesophagostomum longicaudatum, свині, зоофільні мухи, препарат «Авервет», фармако-токсикологічні властивості, лікувально-профілактичні заходи

Бібліографічний опис

Езофагостомоз свиней південно-східного регіону України (епізоотологія та заходи боротьби): автореф. дис. ... кандидата ветеринарних наук 16.00.11 "Паразитологія" / М.Г. Мазанна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 23 с

Зібрання