Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний університет біоресурсів і природо-користування України, Київ, 2017. Дисертаційне дослідження містить теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері охорони, використання і відтворення мисливських природних ресурсів. В роботі визначено поняття мисливських природних ресурсів, обґрунтовано їх особливості як об’єктів екологічного права та виокремлено їх види. З’ясовано зміст правового режиму мисливських природних ресурсів як підпорядкованого основним принципам охорони навколишнього природного середовища, спрямованого на виконання завдань законодавства України про охорону, використання та відтворення тваринного світу, встановленого системою нормативно-правових актів порядку правового регулювання відносин охорони, використання та відтворення мисливських природних ресурсів

Опис

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.06 Land Law; Agrarian law; Environmental law; Natural resources law. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The dissertation research includes a theoretical generalization and a new solution of scientific assignment concerning the legal regulation improvement of social relations in the field of protection, usage and reestablishment of natural resources for hunting. The meaning of natural resources for hunting is determined in the research. The peculiarities of natural resources for hunting as the objects of environmental law are proved and their types are distinguished. The content of legal regime of natural resources for hunting as the subordinated main principles of natural environment protection is defined, which aims at the accomplishment of Ukrainian protection legislation assignment, the usage and the reestablishment of fauna, which is established by the system of regulatory legal acts of the legal regulation of the protection relations, the usage and the reestablishment of natural resources for hunting

Ключові слова

правовий режим, мисливські природні ресурси, використання мисливських природних ресурсів, дозвільно-договірна документація для користування мисливськими угіддями, дозвільна документація для використання мисливських природних ресурсів у спеціальному порядку, охорона та відтворення мисливських тварин і середовища їх перебування

Бібліографічний опис

Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридич. наук: 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Л. Р. Данилюк ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 21 с

Зібрання