Еколого-економічна оцінка трансформації сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2015. У дисертаційній роботі розроблено теоретичні, методологічні та прикладні засади еколого-економічної оцінки трансформації сільськогосподарського землекористування. Обґрунтовано зміст поняття «трансформація сільськогосподарського землекористування», що є процесом перетворення землекористування теперішньої соціально-економічної системи в землекористування нової, який характеризується зміною попередніх ознак і властивостей землекористування на нові. У результаті трансформації сільськогосподарського землекористування в ринкових умовах відбувся перехід від землекористувань колгоспів і радгоспів до агроформувань ринкового типу, заснованих на різних формах власності. У дослідженні виділено етапи трансформації та запропоновано класифікацію видів трансформації сільськогосподарського землекористування. Проаналізовано рівень використання та охорони земель сільськогосподарського призначення Полтавської області у процесі трансформації земельних відносин. На основі аналізу та оцінки сільськогосподарського землекористування сформовано науково обґрунтовану модель еколого-економічної оцінки сільськогосподарського землекористування на регіональному рівні в умовах трансформації земельних відносин. На підставі запропонованого наукового підходу до еколого-економічної оцінки трансформації сільськогосподарського землекористування визначено оптимальну структуру посівних площ у розрізі землеоціночних районів, який ґрунтується на вдосконаленні структури посівних площ у землекористуваннях з урахуванням прибутковості сільськогосподарських культур і придатності ґрунтів для вирощування основних сільськогосподарських культур. Обґрунтовано також шляхи реалізації зазначеного підходу у досліджуваному регіоні. Удосконалено принципи та закономірності функціонування сільськогосподарського землекористування в умовах ринкової економіки на регіональному рівні

Опис

Dissertation for a scientific degree of candidate of economic sciences in speciality 08.00.06 – Economics of nature management and environmental protection. – National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kyiv, 2015. The thesis deals with theoretical, methodological and applied principles of eco-economic estimation of transformation of agricultural land-tenure. It was defined the concept «transformation of agricultural land-tenure» which means the process of transformation of land-tenure of the current socio-economic system in land-tenure of a new one, which is characterized by the change of previous traits and properties of land-tenure on new. As a result of transformation of agricultural land-tenure in market conditions a transition has taken a place from land-tenures of collective farms and state farms to agricultural entities of market type based on the different forms of property. Research shows the stages of transformation and offers a classification of types of agricultural land-tenure transformations. It was analyzed the level of land use and land protection of agricultural land-tenure in Poltava region during the process of transformation of the land relations. On the basis of analysis and estimation of agricultural land-tenure the scientifically grounded model of an eco-economic estimation of agricultural land-tenure on a regional level was formed. Based on of the offered scientific approach to the eco-economic estimation of transformation of agricultural land-tenure the optimum structure of sowing areas was defined, which is based on the improvement of the structure of sowing areas in land-tenures taking into account profitability of agricultural cultures and fitness of soils for growing of basic agricultural cultures. It was grounded ways of realization of the aforementioned approach in the probed region. The author improves principles and patterns of functioning of agricultural land-tenure in a market economy on a regional level

Ключові слова

оцінка земель, трансформація, сільськогосподарське землекористування, охорона земель, стале землекористування, земельні відносини

Бібліографічний опис

Еколого-економічна оцінка трансформації сільськогосподарського землекористування у ринкових умовах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата економ. наук: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Г. М. Колісник ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2015. - 20 с

Зібрання