Бактеріальні ускладнення в статевих шляхах кобил за латентного перебігу ринопневмонії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук зі спеціальності 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія». – Національний університет біоресурсів та природокористування України, Київ, 2017. Дисертацію присвячено вивченню контамінації епітелію статевих шляхів кобил аеробними та факультативно-анаеробними мікроорганізмами в умовах латентного перебігу ринопневмонії, зокрема, дослідженню резидентних умовно-патогенних факультативно-анаеробних ентеробактерій, виділених із піхви кобил (їх культуральних, морфологічних, біохімічних особливостей), а також встановленню імунної відповіді організму коней щодо досліджуваних бактеріальних штамів. У ході проведення дослідження проведено епізоотичний моніторинг кінного господарства щодо ринопневмонії. Проаналізовано гематологічні, серологічні та біохімічні показники крові кобил із виявленими різного роду порушеннями репродуктивної функції. Від кобил дослідного господарства виділено дві культури ентеробактерій, проведено вивчення зміни їх культуральних властивостей у процесі тривалого зберігання та пересівів, доведено приналежність бактеріальних штамів до родини Enterobacteriaceae, а також здійснено їх видову ідентифікацію. Доведено патогенність досліджуваних ізолятів для організму лабораторних тварин та імуногенність для організму коней різних вікових та статевих груп. Досліджено мікробний спектр вагінальних змивів кобил. Виявлено спільні та відмінні ознаки серед мікробного спектру контамінантів епітелію статевих шляхів у кобил досліджених груп. Встановлено залежність мікробної контамінації від фізіологічного стану кобил. Проведене співставлення антибіотикочутливості мікробних сукупностей статевих шляхів та окремих чистих бактеріальних культур – їх складових, – засвідчило, що стійкість мікробного конгломерату перевищує чутливість окремих чистих культур. Розроблено схеми оздоровлення кобил з виявленими порушеннями репродуктивної функції з метою одержання здорового молодняку

Опис

The dissertation on the degree of candidate of veterinary sciences on a specialty 16.00.03 Veterinary Microbiology, Epizootiology, Infectious Diseases and Immunology. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Dissertation is devoted to the study of contamination by an aerobe and facultative anaerobe microorganisms in genital tract of mares in latent clinical course of rinopneumonia, in special, to the study of resident opportunistic facultative anaerobe enterobacterias isolated from genital tract (their culture, morphological, biochemical characteristics), and to the determination of immune response of the horses against the tested bacteria. In the course of research was conducted monitoring epizootic of the Stud Farm in case stationary diseases. Analysed blood indexes of the mares with different reproductive pathologies and latent clinical course of equine herpesvirus infection. From the mares of the horse farm allocated two enterobacterias cultures, studied changes in their culture traits in the process of long-term preservation and passages, proved that they belong to the Enterobacteriaceae family, and held their specie identification. Was proved the pathogenicity of the studied isolates for the laboratory animals and their immunogenicity for the horses of different age and sex groups in conditions of latent clinical course of equine herpesvirus infection. Was investigated a microbial spectrum of mare’s vagina: healthy ones and mares with different genital pathologies. It’s a fact, veterinarian in real if correction a bacterial dysbiosis is necessary faces with the microbial biofilms. Was conducted comparing antibiotic sensitivity conglomerates microorganisms and some single pure bacterial cultures – their constituents. Microbial conglomerates are more durable to antibiotics then some individual bacteria. The treatment schemes for the mares were elaborated to get healthy foals in future

Ключові слова

ринопневмонія, кобили, мікробне обсіменіння, ентеробактерії, антибіотикочутливість

Бібліографічний опис

Бактеріальні ускладнення в статевих шляхах кобил за латентного перебігу ринопневмонії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата ветерин. наук: 16.00.03 "Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія" / М. І. Кривда ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 22 с.

Зібрання