Структура і оптичні властивості сполук молібдатів та фосфатів

Анотація

Оптичні та люмінесцентні властивості оксидних кристалів молібдатів та фосфатів різного складу та структури активно досліджуються в останні роки з погляду можливого застосування цих сполук як сцинтиляційних, лазерних, нелінійно-оптичних та акустооптичних матеріалів, компонентів діодів білого світла, випромінювачів світла, конвертерів сонячного випромінювання, а також багатьох інших пристроїв, де використовується матеріали-перетворювачі енергії світла. В монографії висвітлено природу та особливості процесів власної люмінесценції сукупності технологічно перспективних оксидних сполук - молібдатів та фосфатів. Встановлено склад та структуру центрів люмінесцентного свічення, з’ясована роль електронних станів катіонів, оксианіонних груп та дефектів в механізмах оптичного поглинання, люмінесценції та безвипромінювальної релаксації енергії збудження. Для науковців, що спеціалізуються в галузі спектроскопії кристалів та фізики твердого тіла а також аспірантів та студентів фізичних спеціальностей вузів. Монографія є результатом виконання д/б теми № 110/14-пр-2019 «Підвищення енергоефективності світлодіодів для агробіологічних потреб шляхом створення нових люмінесцентних конверторів», яка виконувалась на кафедрі фізики протягом 2019-2021 рр. та захищеної докторської дисертації одного із співавторів.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

фізика, сполуки молібдатів, сполуки фосфатів

Бібліографічний опис

Структура і оптичні властивості сполук молібдатів та фосфатів : монографія / В. В. Бойко, С. Г. Неділько, М. В. Малюта. - К. : , 2022. - 264 с.

Зібрання