Методика формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)». – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2017. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми – формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства. Обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику формування проектних умінь майбутніх фахівців, що містить п’ять взаємопов’язаних компонентів: цільовий, теоретичний, змістовий, діагностичний, результативний. З метою організаційно-методичного забезпечення цього процесу розроблено й впроваджено в практику підготовки майбутніх інженерів садово-паркового господарства навчання у вищих аграрних навчальних закладах авторський спецкурс «Базовий курс архітектури в 3DS MAX + VRay 3,0», в основу якого покладено запропонований алгоритм формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства. Визначено критерії, показники і рівні сформованості проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства. До критеріїв віднесено: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, творчий. Експериментальна перевірка розробленої методики формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства засвідчила її ефективність та необхідність впровадження в практику вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку зазначених фахівців

Опис

Thesis for the degree of Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.02 Theory and methods o of teaching (agricultural disciplines). – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. The thesis deals with the scientific problem of forming project skills of future landscape engineers. The methods for the formation of project skills of future specialists are substantiated, developed and experimentally tested. They contain five interrelated components: target, theoretical, informative, diagnostic, effective, is substantiated, developed and experimentally tested. The author's special course «Basic course of architecture in 3DS MAX + VRay 3.0» has been developed and introduced into the practice of training future landscape engineers in higher agrarian educational institutions, based on the proposed algorithm of forming project skills of future landscape engineers. Criteria, indicators and levels of the formation of project skills of future landscape engineers have been determined. There are motivational, cognitive, operational-activity, creative criteria. The experimental verification of the developed methods for the formation of project skills of future landscape engineers has shown its effectiveness and the need to introduce it in higher education institutions

Ключові слова

проектні уміння, методика формування проектних умінь, спецкурс, майбутні інженери садово-паркового господарства

Бібліографічний опис

Методика формування проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата педагог. наук: 13.00.02 "Теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни)" / С. Е. Ескобедо ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2017. - 20 с.

Зібрання